Útvary

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Epidemiológia vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie. 

Predmetom činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmet činnosti epidemiológie infekčných ochorení je aj proces šírenia nákazy. Epidemiológia sa podľa predmetu záujmu rozdeľuje na epidemiológiu prenosných ochorení vrátane nemocničných nákaz, zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou a epidemiológiu neprenosných, najmä chronických ochorení.

Oddelenie epidemiológie plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a v tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďalšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku.

Oddelenie hygieny detí a mládeže je odbor zameraný na preventívnu starostlivosť v detskom a dorastovom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie. Oddelenie hygieny detí a mládeže sa spolupodieľa aj na riešenie úloh (v rámci celého Slovenska) problematiky školského stravovania a vysokoškolských zariadení. Oddelenie plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva, spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia, zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom:
•    starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky,
•    podpory správneho zdravotného životného štýlu detí a mládeže,
•    výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.
V rámci odboru hygieny detí a mládeže je vytvorené Oddelenie hygieny špecializovaných zariadení a vysokoškolských zariadení.

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.
Činnosť hygieny životného prostredia a zdravia  je členená na 3 oblasti:
1.    hygiena vôd a fyzikálnych faktorov životného prostredia,
2.    štátny zdravotný dozor,
3.    výstavby a územného plánovania.

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločného stravovania, vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v legislatívou daných zariadeniach. Taktiež sleduje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov ako aj predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami. 

Oddelenie  preventívneho pracovného lekárstva  a toxikológie je interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav zamestnancov a dohľadom nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok.  
Činnosť oddelenia hygieny preventívneho pracovného lekárstva  a toxikológie je zameraná na dve kľúčové oblasti:
1.    hygiena práce,
2.    rizikové práce a choroby z povolania.

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom oddelenia je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie. 

Oddelenie hygieny zdravotníckych zariadení sa zaoberá hygienou výstavby a čiastočne aj (s výnimkou problematiky prevencie nemocničných nákaz) prevádzky zdravotníckych, veterinárnych zariadení a zariadení sociálnych služieb a tiež problematikou dezinsekcie a deratizácie, s cieľom vytvárať také podmienky v uvedených zariadeniach a životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia.

Osobný úrad Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.
Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce. Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu. 

opis - doplniť