Postup pri podávaní žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Rozhodnutie

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky:
•    osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80  Martin,
•    elektronickou poštou na e-mailovú adresu: ruvzmt@uvzsr.sk,
•    elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
•    elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb: (link doplníme po spustení).
 

Vzor žiadosti
K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva (docx, 22 kB).
V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti o vydanie rozhodnutia budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €. 


Úhrada správneho poplatku
Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:
•    Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e-kolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a. s. pri podaní žiadosti.
•    Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Martin o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne*:
- poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a.s.),
- prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
- zaplatením správneho poplatku do pokladne (hotovostne alebo platobnou kartou).

Správny poplatok je možné zaplatiť aj prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.

Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia. Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.

Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.
*Žiadateľ v žiadosti špecifikuje formu úhrady správneho poplatku.

Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia, ktoré Vám bude doručené do 30 dní najneskôr však do 60 dní. 

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinný pred začatím podnikateľskej činnosti alebo v situáciách, ktoré ustanovujú platné predpisy požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie príslušného rozhodnutia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností.
V prípade neplnenia alebo porušenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako priestupok alebo iný správny delikt, ktoré sú spojené so sankciami.

Detailnejšie informácie o vydávaní rozhodnutí sú zverejnené na centrálnom portáli ÚVZ. Čítať viac...
Vzory prevádzkových poriadkov 
Vzory dokumentov a postupov
 

Záväzné stanovisko

Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky:
•    osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 01  Martin,
•    elektronickou poštou na e-mailovú adresu: ruvzmt@uvzsr.sk,
•    elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
•    elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb: (link doplníme po spustení).
Vzor žiadosti
K zostaveniu žiadosti je možné využiť vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva (docx, 22 kB).
V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti o vydanie záväzného stanoviska budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním  „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, resp. vrátenie na doplnenie s priložením dokladov v určenom termíne. Ak doklady nebudú v termíne doložené, záväzné stanovisko nebude vydané. 

Správne poplatky
Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €. 
Úhrada správneho poplatku
Správne poplatky je možné zaplatiť nasledovne:
•    Potvrdením pre evidenciu poplatku (tzv. e-kolkom), zakúpeným na Slovenskej pošte, a. s. pri podaní žiadosti.
•    Po podaní žiadosti požiadať RÚVZ Martin o vystavenie platobného predpisu s možnosťou jeho úhrady nasledovne*:
- poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a. s. (spoplatnená úhrada za operáciu Slovenskou poštou a. s.),
- prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
- zaplatením správneho poplatku do pokladne (hotovostne alebo platobnou kartou).
Správny poplatok je možné zaplatiť aj prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk.
Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok) na vybrané služby platobnou kartou. Úhradu správneho poplatku preukazuje poplatník vytlačeným eKolkom, ktorý prikladá k podaniu. eKolok je možné použiť na orgáne verejnej moci do 30 dní odo dňa zakúpenia. Prostredníctvom Virtuálneho kiosku si môže poplatník vytlačiť aj eKolok zakúpený v Mobilnej aplikácii eKolok.
Pre používanie Mobilnej aplikácie eKolok a Virtuálneho kiosku je potrebná registrácia používateľa, t. j. vytvorenie profilu používateľa. Registrácia v Mobilnej aplikácii eKolok je platná aj pre Virtuálny kiosk a naopak.
*Žiadateľ v žiadosti špecifikuje formu úhrady správneho poplatku.

Výsledkom konania je vydanie záväzného stanoviska. Na vydanie záväzného stanoviska nie je stanovená zákonná lehota, úrad spravidla vydá záväzné stanovisko do 30 dní.
Záväzné stanovisko bude zaslané do elektronickej schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude stanovisko zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.
Proti záväznému stanovisku nie je možné podať odvolanie.

Detailnejšie informácie o vydávaní stanovísk sú zverejnené na centrálnom portáli ÚVZ. Čítať viac...
Vzory dokumentov a postupov