Odborná spôsobilosť a registre

Na centrálnom portáli ÚVZ nájdete úvodné informácie o odbornej spôsobilosti:
•    Čo je to odborná spôsobilosť
•    Činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť
•    Kto môže získať odbornú spôsobilosť
•    Legislatívny rámec odbornej spôsobilosti
•    Spôsob získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Viac informácií

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti:

  • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
  • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
  • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 
  • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe kozmetických výrobkov,
  • ​vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.

Žiadosť o vykonanie skúšky 
Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky. Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť RÚVZ Martin najneskôr 1 deň pred konaním skúšky:
•    osobne alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin,
•    elektronickou poštou na e-mailovú adresu: ruvzmt@uvzsr.sk,
•    elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
•    elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb: (link doplniť po spustení).

Vzor žiadosti
Formuláre žiadostí sú k dispozícii na ...doplniť link... pre podanie.
Formuláre v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

Uchádzači o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti budú po posúdení žiadosti pozývaní na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti osobitne oficiálnou pozvánkou.

V prípade potreby je možné nás kontaktovať mailom na ruvzmt@uvzsr.sk alebo telefonicky na č. 043/4012947, 0903433844.

Študijný materiál (doplniť link, kde budú materiály uložené).

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti
Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, Martin v termínoch uvedených na stránke Termíny skúšok.

Poplatky
Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá  sa z dvoch častí - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pre listinné podanie 30 € a 20 €, spolu 50 € a v prípade elektronického podania 15 € a 10 € spolu 25 €.

Opravná skúška
Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať najneskôr do 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške.
Opätovná skúška je súčasťou odobratia osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Podmienky získania osvedčenia
V prípade požadovanej skúšky je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podmienené úspešne vykonanou skúškou pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podrobnejšie informácie sú v položke menu Skúška.

Výsledok konania a platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré obsahuje:

  • evidenčné číslo osvedčenia,
  • meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba,
  • meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne,
  • druh odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Spôsob vydania osvedčenia
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do elektronickej  schránky žiadateľa na www.slovensko.sk . V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Duplikát osvedčenia 
Duplikát vydáva RÚVZ MT na základe žiadosti o vydanie duplikátu. 
Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku vo výške 10,00 €. Vydaný duplikát Vám bude doručený do 30 dní. 
Duplikát Vám bude zaslaný do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el. schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

RÚVZ MT zaznamená údaje o odborne spôsobilej osobe do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad verejného zdravotníctva a je verejne prístupný na jeho webovom sídle.

Register odborne spôsobilých osôb obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.

Register odborne spôsobilých osôb slúži na účel informovania verejnosti o odborne spôsobilých osobách.

odkaz na centrálny register

odkaz na špecializovaný portál