Biologické faktory

Ochrana zamestnancov pri práci s biologickými faktormi: 

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 42, § 52 ods. 1)
 • Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 333/2020 Z. z. 
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/83/20201124 
 • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov  (príloha č. 1, bod L).
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 42) v súlade s nariadením vlády SR č. 83/2013 Z. z. ustanovuje: 
zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní biologickým faktorom, je povinný zabezpečiť 

 • technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov biologickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru,
 • poskytnúť povinné alebo odporúčané očkovanie (§ 12 ods. 4 písm. c)) zamestnancom, ktorí sú alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom, proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii účinná očkovacia látka.

Zoznam profesií, pri ktorých sú osoby profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz a očkovanie je pre nich povinné alebo odporúčané, je uvedený  v § 8 a 10 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov. 
Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii biologickým faktorom sú upravené v  prílohe č. 1, bod L vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. 


NARIADENIE VLÁDY SR č. 83/2013 Z. z. ustanovuje: 
požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami z expozície biologickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám pri všetkých činnostiach, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom.
Toto nariadenie vlády sa ďalej vzťahuje aj na činnosti, pri ktorých zamestnanci v zdravotníctve vrátane zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí plnia úlohy na spoločnom pracovisku, môžu byť poranení ostrými zdravotníckymi predmetmi. Vzorový indikatívny zoznam prác s biologickými faktormi je uvedený v prílohe č. 1.

POSUDOK O RIZIKU (§ 4)
Pri činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko z expozície biologickým faktorom vrátane poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností, musí zamestnávateľ určiť povahu, stupeň a trvanie expozície zamestnancov týmto biologickým faktorom, aby mohol posúdiť akékoľvek riziko pre zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov a prijať opatrenia.
Zamestnávateľ vypracuje na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom posudok o riziku, v ktorom zohľadní opatrenia uvedené v odsekoch 1 až 4 a v § 5, § 16 a 17.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (§ 18)
Zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok, ktorý obsahuje

 1. posudok o riziku z expozície biologickým faktorom podľa § 4,
 2. údaje o umiestnení pracoviska, identifikáciu zdrojov rizika z expozície biologickým faktorom vrátane rizika poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností vrátane kontaktu s krvou alebo iným potenciálne infekčným materiálom,
 3. opis technológie alebo činnosti, vybavenie pracoviska z hľadiska stavebného, materiálneho a technického vrátane kontrolných systémov na zabránenie úniku alebo prenosu biologických faktorov na pracovisku,
 4. zabezpečenie ochranných a preventívnych opatrení s ohľadom na požadovanú úroveň ochrany podľa príloh č. 5 a 6 vrátane opatrení na bezpečnú manipuláciu a prepravu biologických faktorov na pracovisku a opatrení na prevenciu poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych činností,
 5. havarijný plán na ochranu zamestnancov pred expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny a 4. skupiny, ktorá môže vzniknúť v dôsledku porušenia bariér ohraničujúcich úroveň ochrany,
 6. spôsoby dekontaminácie a dezinfekcie a kontrola ich účinnosti na pracovisku,
 7. prostriedky na bezpečný zber, dočasné skladovanie a zneškodňovanie odpadov s obsahom biologických faktorov vrátane ostrých zdravotníckych predmetov,
 8. spôsob a frekvenciu školení zamestnancov,
 9. spôsob zabezpečenia očkovania zamestnancov.

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD (§ 15) 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii biologickým faktorom, ak na základe posúdenia rizika z expozície biologickým faktorom podľa § 4 zistí riziko pre ich zdravie alebo bezpečnosť; súčasťou zdravotného dohľadu sú aj cielené lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.

KLASIFIKÁCIA BIOLOGICKÝCH FAKTOROV podľa § 3 odseku 1 písm. b) až d) je uvedená v prílohe č. 2. nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. 
Biologické faktory sa na základe miery rizika nákazy u ľudí v súlade s NV SR č. 83/2013 Z. z. klasifikujú na

 1. biologické faktory 1. skupiny, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by mohli spôsobiť ochorenie ľudí,
 2. biologické faktory 2. skupiny, ktoré môžu spôsobiť ochorenie ľudí a mohli by predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov, ale nie je pravdepodobné, že sa ochorenie rozšíri v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,
 3. biologické faktory 3. skupiny, ktoré môžu spôsobiť závažné ochorenie ľudí a vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov; môžu predstavovať riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba,
 4. biologické faktory 4. skupiny, ktoré spôsobujú závažné ochorenie ľudí a sú vážnym nebezpečenstvom pre zamestnancov; môžu predstavovať vysoké riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle nie je k dispozícii účinná profylaxia alebo liečba.