Služby verejnosti

Úrady verejného zdravotníctva poskytujú mnohé platené služby pre verejnosť. Tieto služby sú popísané v samostatných cenníkoch a sprievodných informáciách o ich poskytovaní služieb u jednotlivých úradov.

Služby sú poskytované v týchto relatívne samostatných nasledujúcich oblastiach:

 • Služby súvisiace s odberom vzoriek
 • Vyhotovenie posudku alebo protokolu, expertízy
 • Fyzikálno-chemické ukazovatele vo vodách
 • Mikrobiologické ukazovatele vo vodách
 • Biologické ukazovatele vo vodách
 • Toxicita vôd, vodných kvetov, chemických látok rozpustných vo vode a výluhov
 • Fyzikálno-chemické ukazovatele v potravinách, kozmetike a PBP
 • Mikrobiologické a biologické ukazovatele v potravinách a kozmetike
 • Chemické, mikrobiologické a biologické faktory vo vnútornom a pracovnom prostredí
 • Ukazovatele biologického materiálu
 • Meranie fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí
  • Merania fyzikálnych faktorov
   • Optické žiarenie
   • Elektromagnetické pole
   • Hluk a vibrácie
   • Tepelno-vlhkostná mikroklíma
   • Merania chemických faktorov
 • Merania ionizujúceho žiarenia na pracoviskách a v pobytových priestoroch
 • Gamaspektrometrické a rádiochemické analýzy vôd a ostatných zložiek životného prostredia a potravinového reťazca

 • Prednášky
 • Školenia
 • Workshopy

 • Analýza podkladov a výsledkov
 • Konzultácie a podklady k vyjadreniam

 • Používanie majetku úradov
 • Prenájom priestorov
 • Doprava
 • Technika
 • Administratívne služby
 • Kopírovanie
 • Nosiče informácií
 • Poštovné
 • Spoplatňované úkony pri slobodnom prístupe k informáciám

Na nasledujúcich linkách sa dostanete priamo ku konkrétnym  službám jednotlivých úradov
Služby jednotlivých úradov