Konzultačné a poradenské služby pre verejnosť

Úrady verejného zdravotníctva poskytujú pre verejnosť aj rozmanité konzultačné a poradenské služby súvisiace s verejným zdravím. Tieto služby sú konkrétnejšie popísané na stránkach regionálnych úradov v samostatných cenníkoch a sprievodných informáciách o ich poskytovaní služieb u jednotlivých úradov.

Služby sú poskytované v týchto dvoch relatívne samostatných oblastiach:

Poradne zdravia sú členené nasledujúco:

 • Základná poradňa zdravia
 • Špecializované poradne zdravia (každé RÚVZ)
  • Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
  • Poradňa zdravej výživy
  • Poradňa odvykania od fajčenia
 • Ďalšie poradne
  • Poradňa podpory psychického zdravia
  • Poradňa pre deti a mládež
  • Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK
  • Poradňa protidrogová - HIV/AIDS
  • Poradňa pre HbsAg pozitívnych a ich rodiny
  • Poradňa pre tehotné a dojčiace matky
  • Poradňa očkovania
  • Poradňa ochrany zdravia pred účinkami radónu a kozmického žiarenia
  • Poradňa environmentálneho zdravia
  • Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci

Podrobnejšie informácie o poradniach zdravia

Linka na dnešný obsah, bude aktualizovaný na ÚVZ

Na nasledujúcich linkách sa dostanete priamo ku konkrétnym poradniam zdravia jednotlivých úradov

Služby jednotlivých úradov

 

 1. Epidemiológia
 2. Výživa, potraviny a kozmetické výrobky    
 3. Životný štýl
 4. Deti a mládež    
 5. Životné prostredie    
 6. Pracovné prostredie    
 7. Laboratóriá
 8. Radiačná ochrana

Na nasledujúcich linkách sa dostanete priamo ku konkrétnym službám jednotlivých úradov

Služby jednotlivých úradov