Úvodná informácia

Poslaním úradov verejného zdravotníctva sú ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizujú prostredníctvom 37 úradov verejného zdravotníctva po celom Slovensku: Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) v Bratislave a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Úrady verejného zdravotníctva okrem špecializovaných činností poskytujú aj mnoho služieb pre občanov a podnikateľov.

ÚVZ SR riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky. ÚVZ SR je nadriadeným služobným úradom RÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť na úsekoch ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň vedúcim služobného úradu. Regionálneho hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik. Činnosť RÚVZ v Slovenskej republike upravuje § 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva nájdete zobrazené v úvodných častiach ich webových stránok.

Viaceré úrady verejného zdravotníctva majú zriadené pre špecializované činnosti Národné referenčné centrá a Národné referenčné laboratóriá.

Prehľad týchto centier a laboratórií (pdf, 175 kB)

Ak sa chcete o činnosti a službách konkrétneho úradu verejného zdravotníctva dozvedieť viac, vyberte si ho v doleuvedenom menu alebo na mape.

Niektoré z úradov verejného zdravotníctva plnia aj špecializované úlohy v rámci radiačnej ochrany. Sú to:

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín,  Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj