Chemické faktory

Ochrana zamestnancov pri práci s chemickými faktormi: 

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 39, § 52 ods. 1)
 • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/355/20201001 
 • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, bod J).
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 39) v súlade s nariadením vlády SR č. 355/2006 Z. z. ustanovuje: 
zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní chemickým faktorom, je povinný zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov chemickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii chemickým faktorom  sú upravené v  prílohe č. 1, bod J vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. 


NARIADENIE VLÁDY SR č. 355/2006 Z. z. ustanovuje: 
požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám; vzťahuje sa na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní chemickým faktorom.

POSUDOK O RIZIKU (§ 4)
Na základe posúdenia rizika je zamestnávateľ povinný vypracovať posudok o riziku. Podľa miery rizika posudok o riziku môže obsahovať zdôvodnenie zamestnávateľa, že charakter a rozsah rizika týkajúceho sa chemických faktorov si nevyžadujú ďalšie podrobnejšie posúdenie. Posúdenie rizika sa musí aktualizovať pri každej zmene, ktorá môže ovplyvniť riziko, alebo ak závery zdravotného dohľadu preukážu, že je to potrebné.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (§ 11)
Zamestnávateľ vypracuje prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s nebezpečnými chemickými faktormi podľa § 2 písm. b), ktorý obsahuje

 1. posudok o riziku (§ 4 ods. 3),
 2. údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné chemické faktory,
 3. bezpečné pracovné a technologické postupy a pracovné prostriedky pre jednotlivé pracovné činnosti vrátane postupov údržby, bezpečnej manipulácie, skladovania a prepravy v rámci pracoviska a zneškodňovania odpadov s obsahom nebezpečných chemických faktorov,
 4. ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika vrátane technických kontrolných systémov na zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov, ich vznieteniu alebo výbuchu (§ 5 a 6),
 5. havarijný plán (§ 7 ods. 1),
 6. pokyny a vybavenie pre prvú pomoc,
 7. spôsob a frekvenciu školení zamestnancov.

ZÁKAZ NIEKTORÝCH ČINNOSTÍ S VYBRANÝMI CHEMICKÝMI FAKTORMI (§ 9)
Na predchádzanie riziku zamestnancov z expozície vybraným chemickým faktorom a z pracovných činností súvisiacich s takýmito faktormi je zakázaná výroba a používanie vybraných chemických faktorov na účely uvedené v prílohe č. 3 nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z.

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD (§ 12)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii chemickým faktorom, ak na základe posúdenia rizík podľa § 4 zistí riziko pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ EXPOZIČNÉ LIMITY (NPEL) sú uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z.
Najvyššie prípustné expozičné limity plynov, pár a aerosólov s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší. 

Najvyššie prípustné expozičné limity pre pevné aerosóly (prachy): 

 • s prevažne fibrogénnym účinkom, 
 • s možným fibrogénnym účinkom, 
 • s prevažne nešpecifickým účinkom, 
 • s prevažne dráždivým účinkom, 
 • pre minerálne vláknité pevné aerosóly.

BIOLOGICKÉ MEDZNÉ HODNOTY  (BMH) sú uvedené v prílohe č. 2 nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z.
BMH slúžia na hodnotenie možných zdravotných rizík pri práci; v biologickom materiáli (v krvi, v moči) exponovaných zamestnancov sa zisťujú hodnoty vybraných chemických látok alebo ich metabolitov.
Výsledky biologického monitorovania sú podkladom na vykonávanie účinných preventívnych opatrení na ochranu zdravia exponovaných zamestnancov.