Hluk

Ochrana zamestnancov pred hlukom pri práci: 

  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 32, § 52 ods. 1)
  • Nariadenie vlády SR č. 115/2006  Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR  č. 555/2006 Z. z.
    https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/115/20061015 
  • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, bod https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 32) v súlade s nariadením vlády SR č. 115/2006 Z. z. ustanovuje: 
Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, je povinný zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozíciu zamestnancov hluku a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov. 

Ak by vzhľadom na charakter práce mohlo úplné a riadne používanie chráničov sluchu spôsobiť väčšie riziko pre zdravie a bezpečnosť ako ich nepoužívanie, príslušný orgán verejného zdravotníctva môže vo výnimočných prípadoch povoliť výnimku. Zamestnávateľ je povinný o povolenie výnimky požiadať.

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne informovať príslušný orgán verejného zdravotníctva o zmene okolností, ktoré viedli k povoleniu výnimky.

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii hluku sú upravené v prílohe č. 1, bod A vyhlášky  MZ SR č. 448/2007 Z. z. 

NARIADENIE VLÁDY SR č. 115/2006 Z. z. ustanovuje: 
Požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu. 
Požiadavky tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku.
Požiadavky sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku.

POSUDOK O RIZIKU (§ 3) 
Zamestnávateľ vypracuje o posúdení rizík posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 4 až 7. Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku pravidelne aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny, ktoré by mohli spôsobiť zastaranie tohto posudku, alebo ak výsledky zdravotného dohľadu preukázali, že je to potrebné. 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (§ 12) 
Prevádzkový poriadok na účely tohto nariadenia vlády obsahuje najmä

  1. pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou hluku,
  2. preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé činnosti s expozíciou hluku,
  3. spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce a o rizikách vyplývajúcich z týchto faktorov pre zamestnancov vrátane preventívnych a ochranných opatrení.

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD (§ 9) 
Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov primeraný zdravotný dohľad ak na základe posúdenia rizík podľa § 3 zistí riziko pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.