Hygiena životného prostredia a zdravia

1.1 PLNENIE AKČNÉHO PLÁNU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY - NEHAP V.

Gestor: ÚVZ SR
Riešiteľské pracoviská: ÚVZ SR a vybrané RÚVZ v SR
Plnenie:
V roku 2021 sa priebežne realizovali medzirezortné úlohy, ktoré vyplývajú z nastavených cieľov Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky (NEHAP V.), ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 3 z 9. januára 2019. Na plnení NEHAP V. sa podieľajú relevantné ministerstvá, a to Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom nastavených aktivít je minimalizovať riziká pochádzajúce zo životného prostredia, ktoré môžu poškodzovať a ohrozovať zdravie ľudí. NEHAP V. predstavuje dôležitý nástroj na posilnenie procesov v prospech zlepšenia environmentálneho zdravia so zapojením relevantných partnerov z rôznych oblastí. Všetky nastavené úlohy akčného plánu reflektujú definované priority Ostravskej deklarácie, ktoré boli výsledkom sedemročného úsilia členských štátov WHO/EURO o nastavenie nových priorít v oblasti environmentálneho zdravia. Plnia sa priebežne podľa stanovených termínov.

1.2 PROTOKOL O VODE A ZDRAVÍ PLNENIE - NÁRODNÝCH CIEĽOV

Gestor: ÚVZ SR
Cieľ: Plniť stanovené národné ciele materiálu Protokol o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 – Národné ciele SR III.
Plnenie:
V nadväznosti na Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN o ochrane a využívané hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 Slovenská republika (ďalej len „SR“) ratifikovala v roku 2001 Protokol o vode a zdraví - Informácia o plnení národných cieľov SR III (ďalej len „Protokol“) s cieľom podporiť ochranu vôd a zlepšiť ich efektívne využívanie. Protokol nadobudol platnosť 4. augusta 2005 a má aktuálnom období stanovených 12 národných cieľov. Ustanovenia Protokolu v SR sa týkajú všetkých druhov vôd – povrchových a podzemných vôd, uzavretých vodných útvarov, vôd na kúpanie, zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. Podstatou plnenia Protokolu je prijatie legislatívnych a účelových opatrení, ktoré sa osvedčili pri zabezpečovaní potrieb spoločnosti v súvislosti so zdravotne bezpečnou pitnou vodou a sanitáciou. Prijatím opatrení sa vytvoria predpoklady pre zabezpečenie dostatku pitnej vody a sanitácie v potrebnom množstve, kvalite, v požadovanom čase a na požadovanom mieste. Gestorom plnenia cieľov Protokolu v SR je Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom ÚVZ SR a spoluzodpovednou inštitúciou je Ministerstvo životného prostredia SR. V priebehu roka bola v súčinnosti pracovníkov rezortov pripravená Informácia o plnení národných cieľov SR III za obdobie od augusta 2018 do augusta 2021, ktorá podrobne vyhodnotila trojročné obdobie plnenia stanovených úloh Protokolu. Národné ciele boli zamerané predovšetkým na zlepšenie kvality a zdravotnej bezpečnosti vody, odstraňovanie environmentálnych záťaží, ktoré by mohli kvalitu zdroja vody ohroziť, či zvýšenie verejného povedomia v oblasti vôd a vodných ekosystémov. Informácia bola v decembri 2021 predložená na rokovanie vlády a je zverejnená na webovom sídle ÚVZ SR (pdf, 1,1 MB). Pracovníčka ÚVZ SR, ktorá bola národným kontaktným bodom Protokolu za SR, za v novembri roku 2021 zúčastnila na pracovnom stretnutí Pracovnej skupiny pre vodu a zdravie, ktorá sa tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu konala online. Stretnutie sa prioritne venovalo prerokovaniu úlohy Protokolu a stanoveniu nových cieľov s výhľadom do budúcnosti. V ďalšej aktualizácii národných cieľov by sa mal klásť dôraz predovšetkým na klimatické zmeny.

1.3 ĽUDSKÝ BIOMONITORING – SLEDOVANIE ZÁŤAŽE SKUPÍN OBYVATEĽSTVA VYBRANÝM CHEMICKÝM FAKTOROM V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A PRACOVNOM PROSTREDÍ

Gestor: ÚVZ SR
Plnenie:
V oblasti ľudského biomonitoringu i naďalej pokračovala spolupráca s medzinárodnými partnermi pri riešení projektu HBM4EU. ÚVZ SR zároveň v spolupráci s odbornými kapacitami pre HBM vyvíjal aktivity na vytvorenie podmienok pre zavedenie systémového prístupu k implementácii HBM na národnej úrovni.
V kontexte uvedeného sa ÚVZ SR zapojilo do národného projektu MZ SR “Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe“ (2019-2022) financovaného z OP: Ľudské zdroje MPSVR SR (NFP312041R239). Cieľom projektu bolo vypracovať štandardný preventívny postup pre zavedenie ľudského biomonitoringu na národnej úrovni. V rokoch 2020-2021 prebehlo niekoľko expertných pracovných stretnutí v spolupráci s RÚVZ BB, SZU a UKF Nitra. Výsledkom bolo spracovanie návrhu preventívneho postupu, ktorý bol predložený Komisii MZ SR pre PpVP na schválenie. Komisia uvedený postup odporučila ministrovi zdravotníctva SR schváliť a zaradiť ho medzi ostatné štandardné preventívne a inovatívne postupy MZ SR. Následne MZ SR podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo štandardný postup: „Biomonitoring populácie Slovenskej republiky toxickým látkam z prostredia“ s účinnosťou od 15. mája 2021. Ide o metodický rámec zavedenia ľudského biomonitoringu do praxe. Aktuálne prebiehajú prípravné práce pre jeho aplikačnú časť.

1.4 OVERENIE KVALITY MATERIÁLOV, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ DO STYKU S PITNOU VODOU

Gestor: NRL pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami pri RÚVZ so sídlom v Poprade v spolupráci s ÚVZ SR.
Cieľ: Vytvorenie prehľadu o výrobkoch, ktoré sa na Slovensku používajú ako výrobky určené pre styk s pitnou vodou a o dokladoch, ktorými je preukazovaná ich vhodnosť pre styk s pitnou vodou, posúdenie celkovej situácie na trhu v oblasti výrobkov určených na styk s pitnou vodu v nadväznosti na zozbierané informácie a získanie podkladov pre prijatie účinných opatrení a riešení do budúcnosti.
Plnenie:
V roku 2021 prebiehala 2. etapa riešenia projektu, do ktorého sa zapojilo 12 RÚVZ v SR,
ktoré v zmysle usmernenia k projektu poskytli informácie z kolaudácií zariadení. Celkovo
bolo v roku 2021 skontrolovaných:

  • 108 objektov (napr. polyfunkčné a obytné domy, základné a materské školy, ubytovacie zariadenia. obchodné centrá, sklady, predajne, zdravotné strediská, rekonštrukcia a stavby vodovodov a vodojemov, výrobne potravín atď.),
  • v 108 objektoch bolo preverných 219 rôznych výrobkov určených na styk s pitnou vodou (napr. vodovodné systémy a rozvody, rúry, armatúry a tvarovky, batérie, hydroizolácie, čerpadlá atď.) z rôznych typov materiálov (plast PP, PE, PVC, nerez, oceľ, mosadz, liatina, keramika, liatina, pozinkované materiály atď.),

Z 219 skontrolovaných výrobkov:

  • pochádzalo 206 (94%) z krajín EÚ a 13 výrobkov (6%) z tretích krajín (7 z Číny, 3 z Izraela, 3 zo Srbska),
  • nebola predložená dokumentácia k 21 výrobkom (9,5%) - väčšinou v prípade objektov ako predajne, hostinec a školy a dokumentácia nebola dodaná k výrobkom: vodovodné batérie a vodovodné potrubie (tieto výrobky boli zakúpené vo veľkoobchode resp. maloobchode a k dispozícii boli iba pokladničné bloky).

Na základe zistených skutočností je možné konštatovať, že celková situácia na trhu v oblasti výrobkov určených na styk s pitnou vodu je vyhovujúca a z kontroly predloženej dokumentácie vyplýva, že sa používajú materiály a výrobky spĺňajúce požiadavky čl. 18 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súčasnosti prebieha novelizácia zákona č. 355/2007 Z. z. v zmysle transpozície požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá je prelomová práve v problematike materiálov a výrobkov určených na styk s pitnou vodou vzhľadom na to, že stanovuje na úrovni Európskej únie minimálne hygienické požiadavky. Tie majú zaručiť kvalitu pitnej vody; zároveň sa ďalšími delegovanými aktmi majú definovať požiadavky na výber vstupných surovín, finálne materiály a predmety ako aj metodológiu pre ich jednotné testovanie a posudzovanie.

1.5 ZMAPOVANIE AKTUÁLNEHO STAVU VÝSKYTU REZIDUÁLNYCH PESTICÍDNYCH LÁTOK A MIKROPOLUTANTOV V PITNÝCH VODÁCH

Gestor: ÚVZ SR – NRC pre pitnú vodu
Cieľ: Cieľom projektu je získanie informácií o výskyte pesticídnych látok a zavedenie jednotných postupov pri ich monitorovaní a hodnotení v pitnej vode na Slovensku. Súčasne platné právne predpisy pre monitorovanie pesticídov v pitnej vode ustanovujú povinnosť sledovať látky na základe ich predpokladaného výskytu, čo vedie pri ich sledovaní v praxi k rozdielnym prístupom. Podrobné kritériá pre kontrolu pesticídnych látok v pitnej vode nedefinuje ani európska legislatíva.
Plnenie:
Vo februári 2021 bola zaslaná pre interné potreby dotknutých RÚVZ súhrnná informácia o výsledkoch cieleného monitoringu vybraných triazínových a chlóracetanilidových pesticídov a ich metabolitov resp. ďalších pesticídnych látok podľa odporúčaného Zoznamu pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov v 6 okresoch južného Slovenska, ktorý bol vykonaný v septembri až novembri 2020. I keď získané výsledky len vo výnimočných prípadoch potvrdili prekročenie limitných hodnôt pesticídnych látok v pitnej vode, ich prítomnosť sa celkovo potvrdila v 38 % vzoriek. V uvedenej súvislosti boli preto dotknuté RÚVZ požiadané o dôsledné zabezpečenie monitoringu a štátneho zdravotného dozoru v oblastiach s pozitívnymi nálezmi pesticídnych látok v pitnej vode. RÚVZ boli taktiež požiadané o dôrazné vyžadovanie plnenia povinností v oblasti pravidelnej kontroly pitnej vody ako aj predkladania výsledkov monitorovania kvality pitnej vody RÚVZ do troch mesiacov po ukončení laboratórnych analýz od dodávateľov pitnej vody. Dňa 12.4.2021 sa uskutočnilo online stretnutie k problematike monitorovania liečív, drog a mikropolutantov v pitnej vode. Na stretnutí sa okrem vybraných pracovníkom OHŽP a OOFŽP z ÚVZ SR zúčastnila aj hlavná odborníčka hlavného hygienika Slovenskej republiky pre životné prostredie a zástupca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Okrem informácie o spolupráci ÚVZ SR a STU Bratislava pri odberoch 21 vzoriek pitnej vody v termíne 21. - 22.11.2019 boli zhodnotené aj doterajšie výsledky analýz z 13 vzoriek. Na stretnutí bola diskutovaná možnosť ďalšej spolupráce a analýz vzoriek do roku 2024 v rámci projektu s názvom „Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov“.
Dňa 15.7.2021 bola na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zverejnená správa „Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020“. Z pohľadu pesticídov boli podľa predmetnej správy mierne prekročené limitné hodnoty niekoľkých ukazovateľov pre pitnú vodu v podzemnej vode (pesticídy spolu, atrazín, prometrín, S-metolachlór, terbutrín a desethylatrazín) v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a v povrchovej vode (pesticídy spolu a izoproturón) v Chránenej vodohospodárskej oblasti Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny. Nakoľko zo zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. LEX Žitný Ostrov) vyplýva pre ÚVZ SR povinnosť posúdiť závažnosť kontaminácie na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z vlastných zdrojov, bola pre dotknuté obce i verejnosť vypracovaná a poskytnutá informácia o prekročeniach limitných hodnôt ukazovateľov pitnej vody v podzemnej vody (nielen pesticídov) a o možných zdravotných rizikách z prekročených ukazovateľov.

1.6 ROZŠÍRENIE SIETE MONITOROVACÍCH STANÍC NA SLEDOVANIE KONCENTRÁCIE BIOLOGICKÝCH ALERGIZUJÚCICH ČASTÍCVO VONKAJŠOM OVZDUŠÍ

Gestor: ÚVZ SR
Cieľ: Hlavným cieľom projektu je poskytovať presné a včasné informácie o obsahu alergizujúcich organických častíc – peľu a spór plesní v ovzduší. Podmienkou na naplnenie hlavného cieľa je rozšíriť existujúcu sieť peľových monitorovacích staníc na úroveň, ktorá je nevyhnutná pre presné a komplexné vyhodnocovanie peľovej situácie v jednotlivých regiónoch Slovenska. Obnova a dobudovanie technického, prístrojového a personálneho vybavenia infraštruktúry peľovej informačnej služby (PIS) zabezpečí adekvátny monitoring environmentálnych zdravotných rizík spôsobených výskytom biologických alergénov v ovzduší pre celé územie Slovenska, čím sa posilní základná úloha v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia, a to prevencia.
Plnenie: Z pracovnej porady vedenia ÚVZ SR sa dňa 13.01.2022 rozhodlo, že sa nebude pokračovať v realizácii rozširovania peľových staníc, a to z personálnych, kapacitných a materiálnych dôvodov.