Informácia o únikoch rádioaktívneho I-131 zo závodu na výrobu rádiofarmák v Maďarsku

K zvýšeným hodnotám rádioaktívneho jódu I-131 v atmosfére nameraným aj Úradom verejného zdravotníctva SR podľa posledných správ, prispel budapeštiansky podnik na výrobu izotopu na liečebné účely. Cez filtračné zariadenia podniku Izotóp Intézet Kft. totiž niekoľko mesiacov prenikalo vyššie množstvo rádioaktívnej látky, než sa očakávalo.

Ročný povolený limit výpustí izotopu I-131 bol príslušným maďarským dozorným orgánom stanovený na 1600 GBq.

Jód unikal už v období od januára do mája 2011, kedy sa udáva celkové množstvo vypusteného rádioaktívneho jódu z podniku okolo 300 GBq, v mesiacoch po letnej odstávke, kedy inštalovali nové filtre, od 8. septembra do 16. novembra 2011 to bolo 324 GBq.

Jesenný únik trval približne 68 dní, t.j. denne to bolo cca 4,8 GBq.

Niektoré údaje pre porovnanie:

  • Pri rádioterapii I-131 sa podáva jednému pacientovi aktivita rádovo 1 GBq.
  • Pri Černobyľskej havárii sa odhaduje celkový únik I-131 okolo 1,8 . 1018 Bq.
  • Pri Fukušimskej havárii sa odhaduje celkový únik I-131 okolo 1,3 . 1017 Bq.

Namerané maximálne koncentrácie I-131 vo vzduchu na Slovensku:

  • pri Černobyľskej havárii desiatky Bq/m3 vzduchu,
  • pri Fukušimskej havárii 2,5 mBq/m3 vzduchu (cca 10 000 krát menej ako po Černobyle),
  • pri úniku z Maďarska 10 – 20 mikroBq/m3 vzduchu (cca 100 krát menej ako po Fukušime).

Na ÚVZ SR sa meria frakcia jódu zachyteného na filter (platí aj pre fukušimské merania), celková koncentrácia jódu v ovzduší je približne 10 – 20 krát vyššia, t.j. v októbri a začiatkom novembra 2011 to bolo rádovo stovky mikroBq na meter kubický vzduchu..

Zdravotné negatívne účinky (ako aj dávka z ožiarenia) sú pri teraz nameraných koncentráciách na území Slovenska prakticky nulové.