Infračervené žiarenie

Ochrana zamestnancov pred umelým optickým žiarením - infračerveným žiarením  pri práci: 

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 35, § 52 ods. 1)
 • Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/410/20070901 
 • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, bod E).
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 
   

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 35) v súlade s nariadením vlády SR č. 410/2007 Z. z.  ustanovuje: 
zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účely ako osvetlenie, je povinný zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii infračervenému žiareniu  sú upravené v  prílohe č. 1, bod E vyhlášky  MZ SR č. 448/2007 Z. z. 

NARIADENIE VLÁDY SR č. 410/2007 Z. z. ustanovuje: 
minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v súvislosti s expozíciou optickému žiareniu z umelých zdrojov a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou umelému optickému žiareniu, najmä na predchádzanie poškodenia očí a kože zamestnancov.

POSUDOK O RIZIKU (§ 4) 
Zamestnávateľ vypracuje posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 5 a 6. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizika súvisiaceho s expozíciou umelému optickému žiareniu nie je potrebné ďalšie podrobnejšie posúdenie rizika, zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v posudku o riziku spolu s odôvodnením.
Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku pravidelne v potrebnom rozsahu aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny, ktoré by mohli spôsobiť neaktuálnosť tohto posudku alebo ak výsledky zdravotného dohľadu preukázali, že je to potrebné.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (§ 9) 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok
pracovísk, na ktorých sa používajú zdroje nekoherentného žiarenia, obsahuje najmä

 1. posudok o riziku,
 2. pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti, pri ktorých sa používajú zdroje nekoherentného žiarenia,
 3. zoznam osôb oprávnených pracovať so zdrojmi nekoherentného žiarenia,
 4. opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika vyplývajúceho z expozície nekoherentnému žiareniu.

LIMITNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE (§ 3)
Na ochranu zdravia zamestnancov sa ustanovujú limitné hodnoty expozície nekoherentnému žiareniu, uvedené v § 3 a prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 410/2007 Z. z.

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD (§ 8) 
Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov, ak na základe posúdenia rizika podľa § 4 zistí riziká pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. 

ÚČINKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV