Ionizujúce žiarenie

Ochrana zdravia pri expozícii ionizujúcemu žiareniu v pracovnom prostredí:

ZÁKON č. 87/2018 Z. z. upravuje:

 1. výkon štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany a výkon štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany,
 2. podmienky na vykonávanie činnosti
  1. vedúcej k ožiareniu,
  2. v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením,
 3. podmienky na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 4. požiadavky na
  1. ochranu pracovníkov a obyvateľov pred ožiarením radónom vo vnútornom ovzduší budov, vonkajším ožiarením zo stavebného materiálu a pretrvávajúcim ožiarením, ktoré je dôsledkom núdzovej situácie alebo dôsledkom ľudskej činnosti v minulosti,
  2. zaistenie bezpečnosti rádioaktívneho žiariča a rádioaktívneho materiálu,
  3. monitorovanie radiačnej situácie,
 5. obmedzovanie ožiarenia z pitnej vody, prírodnej minerálnej vody a pramenitej vody,
 6. pripravenosť na núdzovú situáciu ožiarenia,
 7. povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní radiačnej ochrany.

Tento zákon sa vzťahuje na plánovanú situáciu ožiarenia, existujúcu situáciu ožiarenia alebo na núdzovú situáciu ožiarenia zahŕňajúcu riziko ožiarenia, ktoré nemožno zanedbať z hľadiska radiačnej ochrany alebo vplyvu na životné prostredie v rámci dlhodobej ochrany zdravia obyvateľstva.

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii ionizujúcemu žiareniu sú upravené v  prílohe č. 1, bod H vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. 

Radiačná ochrana