Karcinogénne a mutagénne faktory

Ochrana zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi: 

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 40, § 52 ods. 1)
 • Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/355/20201001 
 • Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/356/20201001 
 • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, bod K).
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 

 

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 40) v súlade s nariadením vlády SR č. 356/2006 Z. z. ustanovuje: 
zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov činnosťami, pri ktorých môžu byť exponovaní karcinogénnym a mutagénnym faktorom, je povinný zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov chemickým faktorom na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii karcinogénnym a mutagénnym faktorom  sú upravené v  prílohe č. 1, bod K vyhlášky  MZ SR č. 448/2007 Z. z. 


NARIADENIE VLÁDY SR č. 356/2006 Z. z. ustanovuje: 
požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom pri práci a na predchádzanie týmto rizikám; vzťahuje sa na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom.

POSUDOK O RIZIKU (§ 3)
Zamestnávateľ je povinný posúdiť riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov pri každej činnosti, pri ktorej môže vzniknúť riziko expozície karcinogénnym faktorom alebo mutagénnym faktorom, vypracovať posudok o riziku a určiť preventívne a ochranné opatrenia podľa § 4 nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z. z.

SCHVÁLENIE POUŽÍVANIA KARCINOGÉNOV ALEBO MUTAGÉNOV ORGÁNOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA (§ 6) 

 1. Činnosť spojená s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním a iným používaním karcinogénov alebo mutagénov na pracovisku sa musí vopred schváliť rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva na základe žiadosti.
 2. Žiadosť podľa odseku 1 okrem údajov podľa osobitného predpisu obsahuje
  1. druh činnosti alebo výrobného procesu na pracovisku vrátane odôvodnenia použitia karcinogénov alebo mutagénov,
  2. množstvo používaných alebo vyrábaných látok alebo zmesí s obsahom karcinogénov alebo mutagénov za mesiac a za rok,
  3. počet exponovaných zamestnancov karcinogénom alebo mutagénom,
  4. prevádzkový poriadok, prepojenie na formulár  
  5. rozsah vykonaných preventívnych opatrení,
  6. druh používaných osobných ochranných pracovných prostriedkov,
  7. druh a mieru expozície zamestnancov karcinogénom alebo mutagénom podľa posúdenia rizika,
  8. informáciu o vykonanom nahradení karcinogénov alebo mutagénov menej nebezpečným faktorom alebo procesom,
  9. vymedzenie kontrolovaného pásma,
  10. spôsob likvidácie nepotrebných zásob, obalov, odpadov a nepoužiteľných osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 3. Na pracovisku, na ktorom sa činnosť podľa odseku 1 už schválila, ale sa podstatne zmenili podmienky, ktoré ovplyvnili expozíciu zamestnancov karcinogénom alebo mutagénom, zamestnávateľ vykoná nové posúdenie rizika podľa § 3. Tieto zmeny uvedie v posudku o riziku podľa § 3 ods. 1.
 4. Schválenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak ide o zdravotnícke zariadenie, ktoré používa cytostatiká na liečebné účely.

KONTROLOVANÉ PÁSMO (§ 9) 
Kontrolované pásmo je vymedzený, zreteľne a viditeľne označený priestor pracoviska, kde sa vykonávajú činnosti uvedené v § 8 ods. 1 alebo činnosti, ktoré na základe posúdenia rizika podľa § 3 ods. 2 a 3 predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov vyplývajúce z expozície karcinogénom alebo mutagénom. Do kontrolovaného pásma majú prístup len zamestnávateľom určení zamestnanci na účel plnenia pracovných úloh. Vymedzenie kontrolovaného pásma zabezpečuje zamestnávateľ.

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD (§ 13)
Ak zamestnávateľ na základe posúdenia rizík podľa § 3 zistí špecifické riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, je povinný zabezpečiť pre nich primeraný zdravotný dohľad pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii karcinogénom alebo mutagénom. Súčasťou zdravotného dohľadu sú cielené lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotný dohľad zabezpečením lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pokračuje aj po ukončení expozície zamestnanca karcinogénom alebo mutagénom z dôvodu neskorých následkov na zdravie, ak to zamestnávateľovi nariadi orgán verejného zdravotníctva alebo navrhne lekár vykonávajúci zdravotný dohľad.

Ak zamestnanec vykonáva rizikovú prácu (práca zaradená do kategórie 3 alebo 4) s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie (karcinogény a mutagény), zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre bývalého zamestnanca jeden raz za 3 roky po ukončení expozície (po skončení pracovno-právneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu) lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, v prípade, ak o to bývalý zamestnanec zamestnávateľa požiada (§30e ods. 9 písm. e) a ods. 11 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Na ochranu zdravia zamestnancov sa ustanovuje:

 • ZOZNAM LÁTOK, ZMESÍ A PRACOVNÝCH PROCESOV S RIZIKOM CHEMICKEJ KARCINOGENITY
  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 356/2006 Z. z.
 • TECHNICKÉ SMERNÉ HODNOTY (TSH) PLYNOV, PÁR A AEROSÓLOV S KARCINOGÉNNYMI A MUTAGÉNNYMI ÚČINKAMI V PRACOVNOM OVZDUŠÍ
  Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z.
 • EXPOZIČNÉ EKVIVALENTY NIEKTORÝCH KARCINOGÉNOV A MUTAGÉNOV
  Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z.