Laserové žiarenie

Ochrana zamestnancov pred umelým optickým žiarením - laserovým žiarením pri práci: 

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 35, § 52 ods. 1)
 • Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/410/20070901 
 • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, bod F).
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 
   

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 35) v súlade s nariadením vlády SR č. 410/2007 Z. z.  ustanovuje: 
zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia na iné účely ako osvetlenie, je povinný zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii laserom sú upravené v  prílohe č. 1, bod F vyhlášky  MZ SR č. 448/2007 Z. z. 


NARIADENIE VLÁDY SR č. 410/2007 Z. z. ustanovuje: 
minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v súvislosti s expozíciou optickému žiareniu z umelých zdrojov a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou umelému optickému žiareniu, najmä na predchádzanie poškodenia očí a kože zamestnancov.

POSUDOK O RIZIKU (§ 4) 
Zamestnávateľ vypracuje posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 5 a 6. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizika súvisiaceho s expozíciou umelému optickému žiareniu nie je potrebné ďalšie podrobnejšie posúdenie rizika, zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v posudku o riziku spolu s odôvodnením.
Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku pravidelne v potrebnom rozsahu aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny, ktoré by mohli spôsobiť neaktuálnosť tohto posudku alebo ak výsledky zdravotného dohľadu preukázali, že je to potrebné.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (§ 9) 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok pracovísk, na ktorých sa používa laser triedy 2 až 4, alebo v prípade rizika nadmernej expozície očí aj laser nižšej triedy, obsahuje najmä

 1. posudok o riziku,
 2. návod na obsluhu lasera a režim práce,
 3. technickú dokumentáciu lasera,
 4. zakázané manipulácie a úkony, pri ktorých môže dôjsť k nežiaducemu zasiahnutiu osôb lúčom,
 5. zoznam osôb oprávnených na prácu s laserom,
 6. postup pri havárii,
 7. opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika vyplývajúceho z expozície laserovému žiareniu.

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok sa nevzťahuje na pracoviská, na ktorých práca s laserom nie je stálou súčasťou pracoviska.

LIMITNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE (§ 3)
Na ochranu zdravia zamestnancov sa ustanovujú limitné hodnoty expozície laserovému žiareniu, uvedené v § 3 a prílohe č. 2 nariadenia vlády SR č. 410/2007 Z. z.

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD (§ 8) 
Zamestnávateľ zabezpečí primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov, ak na základe posúdenia rizika podľa § 4 zistí riziká pre ich zdravie; súčasťou zdravotného dohľadu sú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. 

ÚČINKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV