Lekárska mikrobiológia

Úloha 6.6.
ENVIRONMENTÁLNA SURVEILLANCE POLIOMYELITÍDY A SLEDOVANIE VDPV

Cieľ: Monitorovanie cirkulácie divých a vakcinálnych kmeňov poliovírusov vyšetrovaním odpadových vôd s osobitným zreteľom na sledovanie tzv. VDPV (Vaccine Derived Polio Viruses).
Gestor: ÚVZ SR

Podrobnejšie informácie (pdf, 3MB)

Úloha 8.1.
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Cieľ: Cieľom projektu je diagnostika respiračných ochorení vírusového aj bakteriálneho pôvodu pomocou kultivačných, sérologických a molekulárno-biologických metód.
Gestor: ÚVZ SR

Podrobnejšie informácie (pdf, 3MB)

Úloha 8.4.
DIAGNOSTIKA EXANTÉMOVÝCH OCHORENÍ

Cieľ: Cieľom projektu je diagnostika exantémových ochorení spôsobených vírusmi osýpok, rubeoly a parvovírusu B19 v rámci surveillance týchto ochorení v SR.
Gestor: ÚVZ SR, NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu

Podrobnejšie informácie (pdf, 3MB)

Úloha č. 8.5.
TYPIZÁCIA ROTAVÍRUSOV

Cieľ
Cieľom projektu je typizácia rotavírusov pomocou molekulárno - biologických metód. RT-PCR umožňuje sledovať striedanie jednotlivých sérotypov, kontrolovať prevalenciu vakcinačných a non-vakcinačných sérotypov, ako aj distribúciu sérotypov v jednotlivých vekových skupinách infikovaných detí.
Gestor: ÚVZ SR

Podrobnejšie informácie (pdf, 3MB)