Monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredím radiačnej monitorovacej siete. Monitorovanie radiačnej situácie na území Slovenskej republiky, ako aj monitorovanie prítomnosti rádionuklidov v jednotlivých zložkách životného prostredia a potravinového reťazca vykonáva nepretržite.
Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne rozmiestnené desiatky detekčných zariadení, ktorými kontinuálne monitoruje prítomnosť rádionuklidov v ovzduší.
Radiačná situácia na území Slovenskej republiky je aktuálne štandardná. Zatiaľ neboli zaznamenané žiadne odchýlky od bežne meraných hodnôt.
Na akékoľvek zmeny a prítomnosť umelých rádionuklidov v ovzduší sme pripravení promptne reagovať. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sústavne sleduje radiačnú situáciu na našom území a o zmenách a ďalšom postupe bude verejnosť bezodkladne informovať.

K jódovým tabletám: Upozorňujeme, že jódové tablety sa nesmú užívať bezdôvodne, ale len po jednoznačnej výzve štátu po úniku plynného rádioaktívneho jódu do ovzdušia. V prípade núdzovej situácie, kedy dochádza k úniku rádioaktívneho jódu do ovzdušia, dáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky príslušným orgánom na úseku civilnej ochrany obyvateľstva  návrh na vykonanie opatrenia jódovej profylaxie.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR