Náležitosti ohlásenia

Náležitosti ohlásenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 a 2  (podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) a § 30b ods. 12 zákona č. 355/2007 Z. z.) 

Ohlásenie vykoná písomne fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v lehote do 30 dní od začatia činnosti; v ohlásení uvedie: 

 1. obchodné meno, miesto podnikania (fyzická osoba – podnikateľ), 
 2. obchodné meno, právna forma, sídlo (právnická osoba),
 3. identifikačné číslo (IČO),
 4. dátum začatia vykonávania činnosti pracovnej zdravotnej služby (§ 30ab zákona č. 355/2007 Z. z.), a priloží: 
 5. kópiu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (fyzická osoba – podnikateľ) alebo licencie na výkon činnosti odborného zástupcu (právnická osoba), ak bude činnosť vykonávať 
  lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore:
  • všeobecné lekárstvo,
  • pracovné lekárstvo,
  • služby zdravia pri práci,
  • preventívne  pracovné lekárstvo a toxikológia,
  • verejné zdravotníctvo,
  • hygiena práce a pracovné lekárstvo,
  • klinické  pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,
  • hygiena a epidemiológia
   (§ 30a ods. 3 písm. a) a § 63j ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.), 
   alebo
 6. doklad o praxi na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej dvoch rokov (§ 30b ods.  12 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.), ak bude činnosť vykonávať
  • verejný zdravotník (I. alebo II. stupeň VŠ),
  • diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
  • asistent hygienickej služby,
  • iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v odbore hygiena pracovných podmienok, alebo 
  • iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v odbore hygiena životného a pracovného prostredia 
   (§ 30a ods. 3 písm. b) a § 63j ods. 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje, že

 1. fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom lekára, musí byť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je verejným zdravotníkom, musí mať živnostenské oprávnenie podľa prílohy č. 2 položky č. 92 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na vykonávanie viazanej živnosti dohľad nad pracovnými podmienkami,
 3. právnická osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie podľa prílohy č. 2 položky č. 92 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní na vykonávanie viazanej živnosti dohľad nad pracovnými podmienkami, musí poskytovať pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorý je verejným zdravotníkom.