Náležitosti žiadosti

Žiadateľ je fyzická osoba alebo založená právnická osoba (nie je ešte zapísaná do obchodného registra) (podľa § 41 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z.):

 1. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu (fyzická osoba),
 2. obchodné meno, právna forma, sídlo (právnická osoba),  
 3. dokumentácia 
  • dokumentácia s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s údajmi o technickom vybavení,
  • vyhlásenie o zabezpečení osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s ukončeným stredoškolským vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním,
  • vyhlásenie o zabezpečení absolvovania odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb budúcich zamestnancov a osoby, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
  • vyhlásenie o zabezpečení posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu budúcich zamestnancov a osoby, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
  • vyhlásenie o zabezpečení merania azbestu vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou,
  • vyhlásenie o zabezpečení zneškodňovania nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,
 4. správny poplatok.

Fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR vydal oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, môže začať vykonávať túto činnosť až po získaní živnostenského oprávnenia (§ 41 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) a po predložení nasledovných dokladov Úradu verejného zdravotníctva SR do 30 dní od jeho získania:  

 1. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo
 2. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
 3. meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a doklad o jej ukončenom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní,
 4. doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 5. lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 6. doklad o
  • zabezpečení merania azbestu vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou,
  • zneškodňovaní nebezpečného odpadu s obsahom azbestu,
  • zaplatení správneho poplatku.

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje:
že fyzická osoba alebo založená právnická osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá nepredložila Úradu verejného zdravotníctva SR v určenej 30-dňovej lehote po získaní živnostenského oprávnenia doklady uvedené v bodoch 6.1 – 6.6, (§ 41 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z.) sa dopustí správneho deliktu podľa § 57 ods. 29 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.