Ochrana zdravia zamestnancov pri odstraňovaní azbestu

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach podľa § 41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. môžu vykonávať len fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná.

Fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby musia podľa § 41 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. splniť určené odborné, technické a zdravotné požiadavky. 

Fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb majú stanovenú zodpovednú osobu za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Všetci zamestnanci a  zodpovedná osoba za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktoré budú vykonávať  činnosť pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, musia absolvovať odbornú prípravu v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii v rozsahu 10 vyučovacích hodín (§ 41 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.) a absolvovať  lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci (§ 41 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.). 

Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je dôležité z dôvodu ochrany zdravia eliminovať únik azbestových vlákien do ovzdušia bezpečnou manipuláciou s nimi, preto oprávnené fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby musia počas odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zabezpečiť bezpečné pracovné postupy a ochranné opatrenia na zníženie expozície azbestu u zamestnancov a obyvateľov (dodržanie schváleného pracovného postupu, resp. technológie odstraňovania, použitie určeného technického vybavenia,  použitie určených osobných ochranných pracovných prostriedkov, zabezpečiť likvidáciu odpadov s obsahom azbestu na skládke nebezpečných odpadov, atď.).

Fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby oprávnené na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb povinné zabezpečiť najmenej každých 5 rokov od vydania oprávnenia aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§ 41 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z.) v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii v rozsahu  10 vyučovacích hodín.