Odstraňovanie azbestu zo stavieb (informácia)

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (ďalej len „odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb“) možno vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná (§ 41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Uvedené ustanovenie neumožňuje odstraňovať materiál s obsahom azbestu svojpomocne (fyzickými osobami).

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe žiadosti vydáva pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§ 41 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.):

  1. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch  budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému,
  2. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom,
  3. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je podľa § 41 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. povinná  príslušnému orgánu verejného zdravotníctva písomne oznámiť odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb najmenej 10 dní pred začatím prác; pri neodkladne vykonanom odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v prípade mimoriadnej havarijnej udalosti alebo živelnej udalosti najneskôr do 24 hodín od začiatku neodkladného odstraňovania azbestu. 

Náležitosti oznámenia o odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sú uvedené v § 41 ods. 14 zákona č. 355/2007 Z. z. 

Úrad verejného zdravotníctva SR vedie zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.