Organizačné zabezpečenie na ÚVZ SR

Predmetom preventívneho pracovného lekárstva ako vedného odboru je sledovanie vplyvu práce a pracovných podmienok na zdravie zamestnancov. Medzi priority odboru preventívneho pracovného lekárstva patrí najmä znižovanie miery zdravotných rizík zamestnancov z pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce s cieľom predchádzať chorobám z povolania a ochoreniam súvisiacim s prácou.

Odbor preventívneho pracovného lekárstva plní úlohy štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci vrátane výkonu štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách  a vykonáva špecializované činnosti v oblasti ochrany zdravia pri práci. Odbor preventívneho pracovného lekárstva odborne a metodicky vedie a koordinuje 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách a v iných činnostiach súvisiacich s ochranou zdravia pri práci.

Náplň činnosti odboru preventívneho pracovného lekárstva ÚVZ SR:

  • sledovanie vplyvov faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov,
  • analyzovanie a hodnotenie príčin vedúcich k poškodeniu zdravia zamestnancov faktormi práce a pracovného prostredia,
  • príprava podkladov na harmonizáciu legislatívnych úprav s legislatívou EÚ a k národnej legislatíve v oblasti ochrany zdravia pri práci,
  • príprava stanovísk a podkladov pre Ministerstvo zdravotníctva SR a iné orgány štátnej správy k materiálom s problematikou ochrany zdravia pri práci,
  • rozhodovacia činnosť k návrhom na vydanie oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom na území SR,
  • rozhodovacia činnosť k návrhom na vydávanie oprávnení na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb dodávateľským spôsobom na území SR,
  • spolupráca so zamestnávateľmi a zástupcami zamestnancov.