Oznámenie o odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Oznámenie o odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (podľa § 41 ods. 13 a ods. 14 zákona č. 355/2007 Z. z. a NV SR č. 253/2006 Z. z.)

(oznámenie je potrebné zaslať na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva najmenej 10 dní pred začatím prác) 

 1. obchodné meno, miesto podnikania (fyzická osoba – podnikateľ), 
 2. obchodné meno, právna forma, sídlo (právnická osoba),
 3. identifikačné číslo (IČO),
 4. meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
 5. náležitosti podľa § 3 NV SR č. 253/2006 Z. z.: 
  1. opis a umiestnenie pracoviska,
  2. druh a množstvo azbestu v materiáloch, s ktorými sa bude manipulovať,
  3. opis činnosti a používané pracovné postupy,
  4. počet zamestnancov pri výkone práce,
  5. dátum začatia práce a jej trvanie,
  6. plán práce  (§ 8 ods. 6 NV SR č. 253/2006 Z. z.), ktorý obsahuje: 
   • opatrenia na zníženie expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest (§ 5 NV SR č. 253/2006 Z. z.),
   • používané osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsob ich dekontaminácie (§ 8 ods. 7 písm. b) NV SR č. 253/2006 Z. z.),
   • meranie azbestu po skončení prác (§ 8 ods. 7 písm. c) NV SR č. 253/2006 Z. z.),
 6. posudok o riziku (§ 2 NV SR č. 253/2006 Z. z.),
 7. technické vybavenie pre činnosť v posudzovaných priestoroch,
 8. lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov, ktorí majú odstraňovať azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo stavieb a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb    (§ 41 ods. 14 zákona č. 355/2007 Z. z., § 11 ods. 2 NV SR č. 253/2006 Z. z.),
 9. doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb zamestnancov a osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§ 41 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.) alebo ich aktualizačnej odbornej prípravy (§ 41 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z.),
 10. doklad o zabezpečení zneškodnenia nebezpečného odpadu s obsahom azbestu.

Na základe oznámenia vykoná orgán verejného zdravotníctva štátny zdravotný dozor na konkrétnej stavbe.