Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva"

Logo OPIS

Bratislava, 9. januára 2020: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť Asseco CE podpísali kontrakt na realizáciu informačných systémov v rámci projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva" (ISÚVZ). Ide o národný projekt, na ktorý je z eurofondov vyčlenených 17 980 412,11 Eur. Projekt bude realizovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Podpisom zmluvy sa začal proces prác na národnom projekte, ktorého zámerom je najmä zvýšenie ochrany a podpory zdravia občanov Slovenska ako aj prehľadnejšia a lepšia informovanosť občanov. Údaje napríklad o stave a výsledkoch hygienických kontrol kúpalísk, ihrísk, detských táborov, hotelov, reštaurácii, potravín či kozmetických výrobkov alebo výskyte radónu, budú zverejňované priebežne a bez oneskorenia. Informácie budú navyše transparentne publikované vo forme „open data". Úrady ich budú môcť lepšie využiť aj pri plánovaní kontrol či preventívnych opatrení, ako aj pri zavádzaní nových pracovných postupov. Ďalším prínosom tohto projektu je aj úspora finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

„Na plánovaní a príprave tohto projektu, ktorý sa primárne venuje elektronizácii a zavedeniu moderných informačných systémov do našej každodennej práce vo verejnom zdravotníctve, sa pracovalo dlhodobo. Elektronizáciou plánujeme dosiahnuť lacnejší štát pre občanov a podnikateľov (zníženie správnych poplatkov pre 22 služieb o polovicu), ušetrenie času občana/podnikateľa (skrátenie primeraného času potrebného na vypracovanie podania pri elektronických službách o polovicu), efektívnejší výkon a služby verejnej správy (skrátenie času spracovania a vybavenia v službách vydávania rozhodnutí a skrátenie času spracovania a vybavenia v službách vydávania záväzných stanovísk o polovicu). Aj vďaka tomuto projektu plánujeme realizovať výkon štátneho zdravotného dozoru novým moderným informačným systémom a technickým vybavením zamestnancov v teréne napojených na online centrálne systémy. Elektronizácia procesov umožní verejnosti rýchlejšiu, lepšiu a prehľadnejšiu informovanosť o výstupoch našej práce t. j. práce úradov verejného zdravotníctva, ktoré zabezpečujú každodennú ochranu a podporu zdravia občanov," povedal Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

„Elektronizácia všetkých uvedených údajov umožní širokej verejnosti prístup k mnohým užitočným informáciám. Verím, že samotná realizácia národného projektu bude vysoko profesionálna, prebehne bez komplikácii a ukončí sa v dohodnutom termíne," uviedol pri príležitosti podpisu zmluvy Jozef Klein, CEO Asseco CE.

Spustením národného projektu sa zároveň podporí vytváranie moderného a bezpapierového prostredia s komfortnými interaktívnymi službami pre občanov i podnikateľov.

Elektronizácia a automatizácia procesov sa dotkne viac ako 180 odborných pracovníkov ÚVZ SR, 1600 pracovníkov z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Ministerstva zdravotníctva SR a Národného centra zdravotníckych informácií. Projekt bude svojimi výstupmi napojený aj na činnosti iných ministerstiev, ako napr. Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskú agentúru životného prostredia, Ministerstva dopravy a výstavby SR či Ministerstva vnútra SR. Ukončenie prác na národnom projekte ISÚVZ je plánované na koniec roka 2021.

Národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva" realizuje Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci súvisiaceho národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva", ktorého cieľom je zlepšiť, zefektívniť a zjednodušiť procesy optimalizáciou modelu fungovania verejného zdravotníctva. Konkrétne opatrenia sú zamerané na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov a občanov, optimalizáciu posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva, zjednodušenie žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky, ako aj zefektívnenie a zintenzívnenie štátneho zdravotného dozoru v SR. Projekt „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva" je financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa.

Informácie o národnom projekte Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva:
Prijímateľ: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 166/52, 826 45 Bratislava
Názov projektu: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Miesto realizácie projektu: celá SR
Výška poskytnutého NFP: 17 590 675,19 EUR
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk.
Ďalšie informácie na webových sídlach: www.mindop.sk a www.eufondy.sk.