Podpora zdravia

Č. Ú.:
NÁZOV ÚLOHY:
GESTOR ÚLOHY:
RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO:
TERMÍN:

Č. Ú.: 9.1
NÁZOV ÚLOHY: ZDRAVOTNÉ UVEDOMENIE A SPRÁVANIE SA OBYVATEĽOV SR
GESTOR ÚLOHY: ÚVZ SR
RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO: ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR
TERMÍN: rok 2021 a ďalšie roky

Č. Ú.: 9.2
NÁZOV ÚLOHY: PRIESKUM ZDRAVOTNEJ GRAMOTNOSTI OBYVATEĽOV SR
GESTOR ÚLOHY: ÚVZ SR
RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO: ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR
TERMÍN: rok 2021 a ďalšie roky

Č. Ú.: 9.3
NÁZOV ÚLOHY: SLEDOVANIE ZDRAVOTNÉHO STAVU OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GESTOR ÚLOHY: ÚVZ SR
RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO: ÚVZ SR, NCZI, Štatistický úrad SR, Sociálna poisťovňa SR
TERMÍN: rok 2021 a ďalšie roky

Č. Ú.: 9.4
NÁZOV ÚLOHY: NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN V PREVENCII OBEZITY NA ROKY 2015 - 2025
GESTOR ÚLOHY: MZ SR
RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO: MZ SR, ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR
TERMÍN: rok 2021 a ďalšie roky

Č. Ú.: 9.4.1
NÁZOV ÚLOHY: Vyzvi srdce k pohybu- Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie
GESTOR ÚLOHY:RÚVZ BB
RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO: ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR
TERMÍN: rok 2021

Č. Ú.: 9.5
NÁZOV ÚLOHY: PODPORA ZDRAVIA ZNEVÝHODNENÝCH KOMUNÍT
GESTOR ÚLOHY: ÚVZ SR
RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO: RÚVZ v SR
TERMÍN: rok 2021 a ďalšie roky

Č. Ú.: 9.6
NÁZOV ÚLOHY: STRATÉGIA ROZVOJA PORADENSKÝCH CENTIER OCHRANY A PODPORY ZDRAVIA V SR
GESTOR ÚLOHY: ÚVZ SR
RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO: ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR
TERMÍN: rok 2021 a ďalšie roky

Odpočet PaP za rok 2021
Podpora zdravia a výchova k zdraviu

9.1 Zdravotné uvedomenie a správane sa obyvateľov SR

Cieľ: Cieľom prieskumu je sledovať úroveň a vývoj zdravotného uvedomenia a správania sa občanov Slovenskej republiky.

Gestor: ÚVZ SR

Spoluriešitelia: ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR

Obdobie realizácie: Priebežne každé 3 roky, nasledujúca realizácia prieskumu prebehne v roku 2022

Výsledky:
V roku 2021 prebiehala príprava na ďalší zber údajov. Výsledky za obdobie rokov 2013, 2016, 2019 boli uverejnené v publikácii Vývoj zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov Slovenskej republiky za obdobie rokov 2013-2016-2019.
Úrad verejného zdravotníctva SR realizuje pravidelné sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia obyvateľov Slovenskej republiky. Na zbere dát sa podieľalo 36 odborov podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ v SR. V rokoch 2013, 2016 a 2019 tvorilo výskumnú vzorku spolu 11 196 respondentov. V roku 2013 tvorilo súbor 3 679 respondentov (32,9%). Z toho 1 840 mužov (50%) a 1 839 žien (50%). V roku 2016 bolo 3 773 respondentov (33,7%), mužov bolo 1 872 (49,6%) a žien 1 901 (50,4%). V roku 2019 tvorilo súbor 3 744 respondentov (33,4%), pričom mužov bolo 1 866 (49,8%) a 1 878 žien (50,2%).

Cieľ: Priebežné plnenie cieľa.

9.2 Prieskum zdravotnej gramotnosti obyvateľov SR

Prieskum zdravotnej gramotnosti v Slovenskej republike vyplýva z účasti Úradu verejného zdravotníctva SR v medzinárodnej sieti Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy (M-POHL), ktorá vznikla pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie so zámerom zlepšovať úroveň zdravotnej gramotnosti vo svete. Prieskum využíva jednotnú, medzinárodne vytvorenú, metodiku na monitorovanie stavu kognitívnych a sociálnych zručností, ktoré určujú motiváciu a schopnosť jednotlivcov získať prístup k informáciám, porozumieť im a využívať ich spôsobom, ktorý podporuje a udržiava dobré zdravie. Slovenská republika zrealizovala prvý prieskum zdravotnej gramotnosti HLS19 v roku 2020.

Cieľ: Cieľom prieskumu je popísať a vyhodnocovať úroveň zdravotnej gramotnosti u obyvateľov SR, a zároveň vytvoriť databázu kvalitných medzinárodne porovnateľných údajov slúžiacich pre prípravu empirických podkladov k príprave intervencií.

Gestor, spoluriešitelia: ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR

Obdobie realizácie: od 2019

Plnenie a výsledky:

  • Slovenská databáza údajov o zdravotnej gramotnosti obyvateľov SR
  • Medzinárodná správa „International Report on the Methodology, Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019-2021 (HLS19) of M-POHL“ (https://m-pohl.net/sites/m-pohl.net/files/inlinefiles/ HLS19_International%20Report%20%28002%29_0.pdf, https://mpohl. net/sites/m-pohl.net/files/inlinefiles/ Annex%20of%20the%20HLS19%20International%20Report_0.pdf). Správa prispieva k naplneniu cieľov Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, a to najmä cieľ 3 „Dobré zdravie a pohoda“ a cieľ 10 „Sociálna nerovnosť“.

Cieľ: Priebežné plnenie cieľa.

9.3 Sledovanie zdravotného stavu obyvateľov SR

Cieľ: Predložiť na schválenie vládou SR Správu o zdravotnom stave obyvateľstva SR, ktorá
bude informovať o stave a vývoji v zdravotnom stave obyvateľstva SR za obdobie rokov 2015-
2020.

Gestor: ÚVZSR v spolupráci s pracovnou skupinou, ktorú tvorili zástupcovia zo Sociálnej
poisťovne, Národného centra zdravotníckych informácií, Štatistického úradu SR.
Obdobie realizácie: rok 2021

Plnenie a výsledky:
V priebehu roka 2021 bola v spolupráci s pracovnou skupinou, ktorú tvorili zástupcovia zo Sociálnej poisťovne, Národného centra zdravotníckych informácií, Štatistického úradu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR pripravená Správa o zdravotnom stave obyvateľstva za roky 2015 – 2020.
Správa vychádza zo základných údajov demografického vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky. Opisuje epidemiologickú situáciu vo vývoji vybraných skupín ochorení chronických neinfekčných i infekčných. Popisuje vývoj najzávažnejších chronických ochorení a iných závažných skupín chorôb z pohľadu úmrtnosti, chorobnosti, práceneschopnosti, invalidizácie.
Na základe štatistických a epidemiologických analýz správa hodnotí vývoj najmä tých chronických ochorení, ktoré sú najčastejšie príčinou negatívnych zmien zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň hodnotí vývoj úmrtnosti. Prioritami sú: demografický vývoj, vybrané chronické a iné závažné skupiny chorôb (choroby obehovej sústavy, nádory, diabetes mellitus, duševné choroby, úrazy),vybrané infekčné ochorenia,
environmentálne zdravie.
Správa bola predložená na schválenie vládou SR na základe uznesenia vlády SR č. 542 zo 7. októbra 2015. Vnútrorezortné pripomienkové konanie k materiálu Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015-2020 bolo ukončené dňa 26.11.2021. Dňa 9.12.2021 bol materiál prerokovaný gremiálnou poradou ministra formou per rollam. Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie z dôvodu, že ide o nelegislatívny materiál s povahou informatívneho materiálu prebehlo v termíne 14. – 20.12.2021. Dňa 19.januára 2022 bola schválená vládou SR uznesením č. 47/2022.
Úloha bola splnená.

9.4 Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025

Ciele: Cieľom tohto akčného plánu je znížiť mieru obezity zo súčasných 16,9% obéznych
z celej populácie SR na 15,8% podľa OECD. Druhým cieľom je zníženie nedostatku fyzickej
aktivity v kontexte Globálneho akčného plánu pre prevenciu a kontrolu chronických ochorení
2013-2020.
Gestor, spoluriešitelia: Ministerstvo zdravotníctva SR; UVZSR a všetky RÚVZ v SR
Obdobie realizácie: 2015 - 2025

Výsledky:
Ciele sú plnené prostredníctvom programov, projektov, aktivít vo významných dňoch a kampaní. V roku 2021 bolo v rámci svetového dňa obezity poskytované telefonické a emailové poradenstvo, prebiehali online prednášky, boli tiež pripravené informácie o obezite pre širokú verejnosť. Na základné školy pri niektorých RÚVZ boli rozosielané zdravotno-výchovné materiály týkajúce sa detskej obezity. V roku 2021 bol tiež úspešné ukončený 5. ročník projektu Viem, čo zjem, ktorý sa realizoval na viac ako 80 školách po celom Slovensku.

Ciele: Priebežné plnenie cieľov.

9.5 Podpora zdravia znevýhodnených komunít

Cieľ: Podpora zdravého životného štýlu a prevencia ochorení u marginalizovaných rómskych komunít.

Gestor a spoluriešitelia: ÚVZ SR a RÚVZ v SR

Obdobie realizácie: priebežne

Plnenie a výsledky:
V roku 2021 v rámci spolupráce s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa zástupkyňa ÚVZ SR zúčastnila online pracovných stretnutí organizovaných Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. ÚVZ SR participoval na príprave akčného Plánu Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2030 pre Oblasť zdravie, v rámci pracovnej skupiny koordinovanej Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, formou zasielania stanovísk k navrhovanému akčnému plánu.
V rámci zdravotno-výchovných aktivít zameraných na zvýšenie zdravotného povedomia obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osád a v rámci plnenia úloh vyplývajúcich so Stratégie pre integráciu Rómov v priorite zdravie, orgány verejného zdravotníctva dlhoročne spolupracujú so školami s vyššou koncentráciou žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia a detí z rómskych komunít. Žiaci sú opakovane intervenovaní v oblastiach ako zdravý spôsob života a hygiena životného prostredia, stomatohygiena, prvá pomoc a prevencia úrazov, výchovy k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu, zdravá výživa, starostlivosť o ľudské telo, škodlivosť látkových a nelátkových závislostí, fajčenia, alkoholu, prevencia parazitárnych nákaz a infekčných chorôb, dospievanie a zmeny v telesnej a duševnej oblasti. V roku 2021 bola realizácia týchto aktivít z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 obmedzená.

Úloha sa priebežne plní.

9.6 Stratégia rozvoja poradenských centier ochrany a podpory zdravia v SR

Zámerom PCOPZ je zvyšovanie povedomia a informovanosti o možnostiach prevencie neprenosných chorôb a zvyšovanie zdravotnej gramotnosti jednotlivcov, komunít a obyvateľstva SR. Aktívnym vyhľadávaním a ovplyvňovaním rizikových faktorov zlepšiť zdravotný stav obyvateľov prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva.
Vytvorenie integrovanej stratégie na trvalé ovplyvnenie determinantov chronických ochorení
v populácii SR na národnej a regionálnych úrovniach zahŕňa tri kľúčové funkcie verejného
zdravotníctva:

  1. Systematické a pravidelné monitorovanie zdravotného stavu a potrieb komunít v oblasti zdravia.
  2. Tvorba komplexnej politiky, ktorá je založená na aktuálnych, dostupných znalostiach a reaguje na potreby komunít v oblasti zdravia.
  3. Zabezpečenie zo strany riadiacich orgánov na všetkých úrovniach, že odsúhlasené, vysoko prioritné služby v oblastiach podpory zdravia sa poskytnú a budú dostupné každému členovi komunity kvalifikovanými organizáciami.

Súčasťou je vývoj, testovanie a vyhodnocovanie systémov determinantov a indikátorov zdravia, dotváranie a vylepšovanie programu Test zdravé srdce, vyhodnocovanie efektivity intervencií, tvorba metodík a vzdelávacích programov, budovanie partnerstiev a tvorba koordinačných nástrojov, tvarovanie sociálnych vzťahov, mestského plánovania, dlhodobé spoločenské plánovanie. Významnou stratégiou je spolupráca v rámci rezortu a snaha o zapojenie všetkých zdravotníkov do primárno-preventívnych aktivít, ako aj intersektorálna spolupráca (zdravé školy, zdravé pracoviská, zdravé mestá a i.).

Cieľ: Cieľom Stratégie rozvoja Poradenských centier ochrany a podpory zdravia je kontinuálne a systematicky zlepšovať poskytované služby prostredníctvom poradní zdravia zriadených pod regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, a tým dlhodobo znižovať výskyt rizikových faktorov, pozitívne ovplyvňovať postoje k zdraviu a zdravý životný štýl, a zlepšovať zdravotný stav obyvateľov SR.

Gestor, spoluriešitelia: ÚVZ SR, všetky RÚVZ v SR

Obdobie realizácie: od 2020

Plnenie a výsledky:

  • Ciele sú plnené prostredníctvom programov, projektov, aktivít vo významných dňoch a kampaní. V roku 2021 bola pri príležitosti osláv Svetového dňa zdravia okrem iného zorganizovaná výzva „Nakresli zdravie“ pre deti základných škôl, a bola vytvorená séria odporúčaní zameraných na stravovanie a pohyb pre seniorov prostredníctvom videonahrávok a kuchárskej knihy obsahujúcej tiež analýzu živín a energetického obsahu.
  • V roku 2021 boli vo všetkých 36 poradenských centrách ochrany a podpory zdravia nahradené expirované biochemické analyzátory Reflotron za moderné profesionálne prístroje AfinionTM2, ktoré poskytujú možnosť analýzy spektra krvných lipidov a glykovaného hemoglobínu.
  • Počas roka 2021 prebiehala fáza návrhu a programovania v rámci aktualizácie softvéru Test zdravé srdce, ktorý slúži na monitorovanie zdravotného stavu klientov poradní zdravia z hľadiska prevencie rizík rozvoja neprenosných ochorení.
  • V roku 2021 bol skompletizovaný dokument „Strategický rozvoj poradní pre zdravú výživu v Slovenskej republike“, ktorý sa zameriava na vytvorenie manuálu pre túto poradňu a nastavuje tiež minimálny štandard počtu klientov v poradni pre jednotlivé RÚVZ. Ďalej prebiehala príprava podkladov k tvorbe dokumentu strategického rozvoja poradní optimalizácie pohybovej aktivity.

Cieľ: Priebežné plnenie cieľa.