Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný (§ 30 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 355/2007 Z. z.):

zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. 

Zamestnávateľ zabezpečí posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika.

Zamestnávateľ zabezpečí aj opakované posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia v určenej frekvencii 

  • na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2 najmenej raz za 2 roky,
  • na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4 je najmenej raz za rok.

Zamestnávateľ zabezpečí  pri opakovanom posúdení zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou vypracovanie 

  • posudku o riziku (ak pracovná zdravotná služba zistila  zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika) alebo 
  • záznamu o posúdení rizika (ak pracovná zdravotná služba nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika).

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov 

  • kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika a 
  • kópiu záznamu o posúdení rizika. 

Podľa  § 30 ods. 8 zákona č. 335/2007 Z. z. právnická osoba, ktorej jediným štatutárnym zástupcom je jej spoločník, ktorý je fyzickou osobou, alebo konateľ, ktorý je fyzickou osobou, na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa, bez ohľadu na to, či je alebo nie je táto fyzická osoba zároveň zamestnancom právnickej osoby (ďalej len jednoosobová s.r.o.) je povinná zabezpečiť a plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci v rozsahu povinností fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby uvedené v odseku 6, ak fyzická osoba v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie:

  • si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia je povinná si zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku je povinná si zabezpečiť aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
  • uchovávať 20 rokov od skončenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1.

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO) a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je podľa § 30 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. povinná: 

  • si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia je povinná si zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika; posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovanie písomného posudku o riziku je povinná si zabezpečiť aj pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika,
  • uchovávať 20 rokov od skončenia rizikovej práce lekárske posudky o svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f ods. 1.