Práca so zobrazovacou jednotkou

Ochrana zdravia pri práci so zobrazovacou jednotkou 

  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 38b, § 52 ods. 1)
  • Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
    https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/276/20060701 

Jednou z najčastejšie vykonávaných pracovných činností u rôznych profesií v rôznych odvetviach je práca zo zobrazovacími jednotkami.
Práca so zobrazovacou jednotkou sa nezaraďuje medzi špecifické faktory práce a pracovného prostredia podľa § 30 ods. 1  písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. (ako sú napr. hluk, vibrácie, chemické faktory, ionizujúce žiarenie, neionizujúce žiarenie, biologické faktory). 
Z toho dôvodu sa práca so zobrazovacou jednotkou nekategorizuje  z hľadiska zdravotného rizika.


ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 38b):
Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami povinný dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky podľa osobitného predpisu, ktorým je nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. 

NARIADENIE VLÁDY SR č. 276/2006 Z. z. ustanovuje: 
minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami.
Pracovisko so zobrazovacou jednotkou musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky uvedené v prílohe č. 1.

ANALÝZA PRACOVNÝCH PODMIENOK PRI PRÁCI SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI
(podľa nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z.)

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD (§ 7) 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci; táto povinnosť zamestnávateľa sa vzťahuje na  zamestnancov, ktorí používajú obrazovku ako významnú časť svojej práce (t. j. nevzťahuje sa na všetkých zamestnancov, ktorí používajú pri svojej práci zobrazovaciu jednotku). Zamestnancov, ktorí spĺňajú túto podmienku a pracujú s obrazovkou významnú časť svojej práce, určuje na základe náplne ich pracovnej činnosti  zamestnávateľ; odborné poradenstvo v tejto oblasti môže zamestnávateľovi poskytnúť pracovná zdravotná služba. Príkladom takýchto prác s obrazovkou, pri ktorých je nutné pravidelne posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu, sú hlavne práce s vnúteným pracovným tempom alebo pod časovým tlakom, pri ktorých si pracovné tempo a prestávky pri práci s obrazovkou neurčuje sám zamestnanec.
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu s obrazovkou a to pred ich zaradením na prácu (vstupná  lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci) a následne v pravidelných časových intervaloch počas výkonu práce (periodická  lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci).
V súčasnej legislatívnej úprave nie je pre prácu s obrazovkou určená konkrétna frekvencia výkonu periodickej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci; určuje ju podľa konkrétnych  podmienok vykonávanej práce lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu,  po dohode so zamestnávateľom. Lekármi odporučená frekvencia periodickej lekárskej preventívnej prehliadky pri práci s obrazovkou je jeden krát za 3 – 4 roky. 
Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti (zrakové ťažkosti alebo ťažkosti týkajúce sa podporno-pohybového systému), ktoré môže spôsobiť práca s obrazovkou, zákon  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z.   umožňujú zamestnancovi požiadať zamestnávateľa kedykoľvek o vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci. Zamestnávateľ je povinný lekársku preventívnu prehliadku pre zamestnanca na jeho požiadanie zabezpečiť a uhradiť náklady. 

MINIMÁLNE BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA A PROSTREDIE PRACOVÍSK SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI A NA PROGRAMOVÉ VYBAVENIE
Na ochranu zdravia zamestnancov sú stanovené minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími jednotkami a na programové vybavenie, podľa § 3 uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z.