Pracovná zdravotná služba pre všetky kategórie práce na základe oprávnenia

Pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1 až 4, vykonáva fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR vydal oprávnenie na túto činnosť. 

Pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1 až 4 vykonáva tím zdravotníckych pracovníkov pod vedením pracovného lekára.

Platnosť oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR 

Oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR na dobu neurčitú (§ 30b ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Platné oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktoré boli vydané pred 1.6.2010 (na určitú dobu 5 rokov), sa považujú za oprávnenia vydané na dobu neurčitú (podľa čl. XXXII. bod 10 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).