Prevádzkové poriadky z hľadiska ochrany a podpory zdravia pri práci (informácia)

Zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov (ďalej „prevádzkový poriadok“), ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4, ak tak ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. alebo osobitné predpisy (podľa § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.).

Prevádzkový poriadok zamestnávateľ vypracuje na pracovisku, na ktorom sú zamestnanci exponovaní nasledujúcim faktorom práce a pracovného prostredia: 

 • hluku (pre kategóriu 2, 3, 4)  
 • vibráciám (pre kategóriu 2, 3, 4)  
 • ultrafialovému žiareniu (pre kategóriu 2, 3)  
 • infračervenému žiareniu (pre kategóriu 2, 3)  
 • laserom (pre kategóriu 2, 3)  
 • intenzívnemu pulznému svetlu (pre kategóriu 2, 3)  
 • elektromagnetickému poľu (pre kategóriu 2, 3)  
 • nebezpečným chemickým faktorom (pre kategóriu 2, 3, 4)  
 • karcinogénnym a mutagénnym faktorom (pre kategóriu 2, 3, 4)  
 • azbestu (pre kategóriu 2, 3, 4)  
 • biologickým faktorom (pre kategóriu 2, 3, 4)  
 • pri fyzickej záťaži (pre kategóriu 3, 4).  

Zamestnávateľ predkladá prevádzkový poriadok príslušnému orgánu verejného  zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku.

Poznámka: 
Zamestnávateľ nepredkladá prevádzkový poriadok na posúdenie príslušnému orgánu verejného  zdravotníctva; orgán verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok neschvaľuje.