Psychická pracovná záťaž

Ochrana zamestnancov pred psychickou pracovnou záťažou pri práci: 

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 38a, § 52 ods. 1)
 • Vyhláška MZ SR č. 542/2007  Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/542/20071201 
 • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, bod P).
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 


ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 38a) v súlade s vyhláškou MZ SR č. 542/2007  Z. z. ustanovuje: 
Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pred psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci povinný

 1. zabezpečiť posúdenie psychickej pracovnej záťaže zamestnancov,
 2. zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú psychickú pracovnú záťaž zamestnancov,

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri vystavení psychickej pracovnej záťaži sú upravené v  prílohe č. 1, bod P vyhlášky  MZ SR č. 448/2007 Z. z. 

VYHLÁŠKA MZ SR č. 542/2007  Z. z. ustanovuje: 

 1. postup pri hodnotení psychickej pracovnej záťaže,
 2. kritériá zvýšenej psychickej pracovnej záťaže,
 3. opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú psychickú pracovnú záťaž,
 4. postup pri hodnotení senzorickej záťaže pri práci,
 5. opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú senzorickú záťaž pri práci.

POSTUP PRI HODNOTENÍ PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁŤAŽE (§ 5)
Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže zabezpečuje zamestnávateľ prostredníctvom:

 • lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, alebo preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, alebo služby zdravia pri práci,
 • iného zdravotníckeho pracovníka v tíme pracovnej zdravotnej služby, ktorým je psychológ s praxou najmenej tri roky v odbore pracovná a organizačná psychológia alebo preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, alebo klinické pracovné lekárstvo a toxikológia.

Psychická pracovná záťaž sa hodnotí nepriamo prostredníctvom charakteristík práce a pracovného prostredia z hľadiska psychickej pracovnej záťaže a charakteristík subjektívnej odozvy zamestnanca na psychickú pracovnú záťaž.

SÚBOR METÓD NA HODNOTENIE PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁŤAŽE  PODĽA CHARAKTERISTÍK PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA
Na ochranu zdravia zamestnancov je stanovený súbor metód na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže  podľa charakteristík práce a pracovného prostredia, uvedený v prílohe č. 5 k vyhláške č. 542/2007 Z. z.