Úvodná informácia o pracovnej zdravotnej službe

Úvodná informácia o pracovnej zdravotnej službe (§ 30a zákona č. 355/2007 Z. z.)

Pracovná zdravotná služba (ďalej „PZS“) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Činnosť PZS zahŕňa najmä:

  • dohľad nad pracovnými podmienkami,
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
  • poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Zamestnávateľ si zabezpečí PZS:

  • vlastnými zamestnancami alebo 
  • dodávateľským spôsobom.

PZS vykonávajú:

  • lekár s určenou špecializáciou (pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v kategórii 1 a 2)
  • verejný zdravotník (pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v kategórii 1 a 2)
  • tím PZS pod vedením pracovného lekára (pre zamestnancov vykonávajúcich prácu v kategórii 1, 2, 3 a 4).