Záznam o posúdení rizika

Záznam o posúdení rizika  (§ 30 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z.)

Zamestnávateľ zabezpečuje opakované posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou v určenej frekvencii (kategória 2 - raz za 2 roky, kategória 3 a 4 - raz za rok). 

Ak pracovná zdravotná služba pri opakovanom posúdení zdravotného rizika nezistila zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, vypracuje písomný záznam o posúdení rizika.