Žiadosť o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb - pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby

Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby a technologické požiadavky

podľa § 5 ods. 4 písm. o)  a § 41 ods. 2 a 3 Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
v súlade s Nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

Použitie deklarovaného technického vybavenia (body A, B, C) musí byť súčasťou plánu práce, ktorý je potrebné predložiť pred začiatkom prác v konkrétnej stavbe príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (podľa § 41 ods. 14 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.) a bude kontrolovaný v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. 
 

 1. Obchodné meno, miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa 
 2. Obchodné meno, právna forma, sídlo, ak ide o právnickú osobu
 3. Identifikačné číslo (IČO) 
 4. Meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a doklad o jej ukončenom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní,
 5. Doklad o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 
  • zamestnancov 
  • osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, 
   ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín  (podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

   Poznámka: Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktoré uskutočňujú akreditovaný vzdelávací program je uvedený na https://www.minedu.sk  - Celoživotné vzdelávanie /Akreditácie/ Zoznam platných akreditovaných vzdelávacích programov / vyhľadávanie. 

   Vzor dokladu o absolvovaní odbornej  prípravy je uvedený  v prílohe č.3g zákona č. 355/2007 Z. z.
    
 6. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa § 30f zákona č. 355/2007 Z. z.
  • zamestnancov 
  • osoby zodpovednej za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

   Poznámka: Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci je uvedený v  § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z.

   Náležitosti lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú uvedené v § 30f ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z.: evidenčné číslo, údaje o zamestnávateľovi, a to obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa; údaje o zamestnancovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, pracovné zaradenie, posudzovanú prácu, faktory práce a pracovného prostredia a kategóriu práce pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, záver posudku. 

   Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú uvedené v prílohe č.3c zákona č. 355/2007 Z. z.  
    
 7. Doklad o zabezpečení merania azbestu podľa § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. vrátane odberu vzoriek z pracovného prostredia odborne spôsobilou osobou na účel kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa § 15 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 355/2007 Z. z.

  Poznámka: Zoznam odborne spôsobilých osôb na meranie a odber vzoriek azbestu je uverejnený na https://www.uvzsr.sk  - Informácie/Register odborne spôsobilých osôb. Meranie vláknitých prachov, vrátane azbestu vykonáva RÚVZ Nitra. Odbery vzoriek vykonávajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v sídle kraja: RÚVZ Bratislava, RÚVZ Nitra, RÚVZ Žilina, RÚVZ Banská Bystrica, RÚVZ Košice.  
   
 8. Doklad o zneškodňovaní nebezpečného odpadu s obsahom azbestu 
   
 9. Správny poplatok 
   
 10. Dokumentácia s opisom činnosti a používaných pracovných postupov alebo technológie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, ktorá musí obsahovať okrem ochranných opatrení na zníženie expozície aj údaje o technickom vybavení: 
   
  1. Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní): 
   • odsávacie zariadenie s elektrickou pohonnou jednotkou a s HEPA filtrom so záchytnosťou minimálne 99,99% a predfiltrom, s výkonom zabezpečujúcim minimálne 5-násobnú výmenu vzduchu v kontrolovanom pásme pri kontinuálnom vytvorení podtlaku v rozmedzí 20 - 50 Pa počas sanačných prác a jednu hodinu po skončení prác. Počas prestávok dlhších ako jedna hodina je vytvorenie podtlaku minimálne 10 Pa 
   • zariadenie na kontinuálne meranie a zaznamenávanie podtlaku v kontrolovanom pásme počas celej doby zriadenia kontrolovaného pásma 
   • technické zariadenie na vzduchotesné oddelenie pracovného priestoru (kontrolovaného pásma) s použitím materiálov odolných proti nasávacej sile podtlaku do 50 Pa s otvormi na privádzanie čistého vzduchu, ktoré sa pri vyrovnaní tlaku automaticky uzatvoria 
   • optický, alebo zvukový signalizátor poklesu podtlaku pod 20 Pa 
   • trojkomorový systém vstupu a výstupu z kontrolovaného pásma s regulovaným vstupom a výstupom v poslednej komore smerom von z kontrolovaného pásma (s obmedzovačom otvorenia dverí a svetelnou signalizáciou) 
   • priemyselný vysávač s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99 % 
   • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest 
   • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov) 
   • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien v objektoch s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov).

    Poznámka:  Toto  technické vybavenie umožňuje odstraňovať azbest alebo materiály obsahujúce azbest zo  stavieb aj v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov a v interiéroch budov - v uzatvorených priestoroch do 10 m3.
     
  2. Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb len v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom (napr. odstraňovanie zo striech), je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní): 
   • priemyselný vysávač prachu s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99 % 
   • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest 
   • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov) 
   • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien v objektoch s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov).
     
  3. Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest len v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača (napr. odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr v bytových jadrách v budovách na bývanie) je technické vybavenie nasledovné (od technického vybavenia priložiť fotodokumentáciu a doklad o vlastníctve, resp. o prenájme, zapožičaní): 
   • priemyselný vysávač prachu s HEPA filtrom s minimálnou záchytnosťou prachových častíc 99,99% a prietokom vzduchu minimálne 100 m3/hod.
   • vysokotlakové bezvzduchové striekacie zariadenie na aplikáciu chemických prípravkov používaných pri sanačných prácach materiálov obsahujúcich azbest  
   • názov a zloženie chemického prípravku na stabilizáciu povrchu materiálov obsahujúcich azbest s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov) 
   • názov a zloženie chemického prípravku na fixáciu zostatkových vlákien vo vnútornom priestore s certifikátom preukázania zhody (priložiť kartu bezpečnostných údajov) 
   • technické zariadenie na vzduchotesné oddelenie pracovného priestoru s použitím materiálov odolných proti nasávacej sile podtlaku do 10 Pa a hermeticky uzatvárateľným otvorom pre vývod sacej hadice vysávača. 

    Použitie deklarovaného technického vybavenia (body A, B, C) musí byť súčasťou plánu práce, ktorý je potrebné predložiť pred začiatkom prác v konkrétnej stavbe príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (podľa § 41 ods. 14 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.) a bude kontrolovaný v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru.