Zvýšený tlak vzduchu

Zvýšenému tlaku okolitého prostredia sú vystavení najmä profesionálni potápači vo vodnom prostredí (hydrostatický tlak) alebo pracovníci v hyperbarických komorách (barometrický tlak).

Kritériá na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotného rizika pri vystavení zvýšenému tlaku vzduchu sú určené v bode I. prílohy č. 1 vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2007/448/ZZ_2007_448_20190801