Podávanie žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo žiadosti o uznanie experta na radiačnú ochranu

Ak ste  fyzická osoba  máte možnosť požiadať o overenie alebo o uznanie odbornej spôsobilosti a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu. 

Odborná spôsobilosť je potrebná ak:

a) budete vykonávať funkciu odborného zástupcu pre právnickú osobu, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie, alebo

b) ak ste zároveň fyzickou osobou podnikateľom, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu na základe povolenia alebo registrácie a nemá určeného odborného zástupcu, alebo

c) ak ste osobou s priamou zodpovednosťou, ktorá pracuje na dočasnom pracovisku.

Pre aké činnosti potrebujem osvedčenie o odbornej spôsobilosti:

a) vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu súvisiacich s prevádzkou jadrového zariadenia         

b) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti:

  1. rádiodiagnostiky,   
  2. rádioterapie,    
  3. nukleárnej medicíny,   
  4. zubného lekárstva, 
  5. kostnej denzitometrie; vzťahuje sa len na celotelové prístroje,  

c) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej rádiodiagnostike,

d) vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu pri priemyselných, vedeckovýskumných a technických aplikáciách zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem aplikácií v zdravotníctve,

e) používanie generátorov ionizujúceho žiarenia a uzavretých žiaričov,

f) používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na priemyselnú defektoskopiu,

g) používanie priemyselných, technických a výskumných urýchľovačov,

h) používanie otvorených žiaričov,

i) vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia,

j) vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia,

k) vykonávanie monitorovania na pracoviskách a v ich okolí,

l) nakladanie s opustenými rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnymi rezíduami a rádioaktívnym materiálom vrátane opustených žiaričov a zachyteným rádioaktívnym materiálom

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

K žiadosti sa vyžaduje priloženie príloh. Konkrétne typy príloh sú špecifikované v rámci detailného postupu pri jednotlivých typoch žiadostí o získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu. 

Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu  je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá  sa z dvoch častí  - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti  a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.  

Pre listinné podanie 30,00 € a 20,00 €, spolu 50,00 € a v prípade elektronického podania 15,00 € a 10,00 € spolu 25,00 €.

Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Podmienkou je úspešné absolvovanie skúšky k vybranej odbornej spôsobilosti  na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu  pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Konkrétne činnosti sú popísané v podrobnom postupe.
Ak skúške nevyhoviete, je nutné opätovné preskúšanie spojené s podaním žiadosti  o opravnú skúšku  na  overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu  do 6 mesiacov, s opätovnou  povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do elektronickej  schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Ak získanie odbornej spôsobilosti vyžaduje vykonanie skúšky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zašle  žiadateľovi pozvánku na najbližší voľný termín skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní vydá  do 30 dní odo dňa úspešného absolvovania skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti;  (v prípade používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v oblasti zubného lekárstva alebo používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri veterinárnej diagnostike ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od požiadavky na vykonanie skúšky v zmysle príslušných ustanovení platnej legislatívy upustil, vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti  do 30 dní odo dňa jej uznania).

Ak ste fyzická osoba máte možnosť požiadať aj o uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu alebo uznanie odbornej spôsobilosti experta na radiačnú ochranu z iného členského štátu a o vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu a vydanie certifikátu experta na radiačnú ochranu.

Uznanie zahraničného certifikátu a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu  vychádza zo spoľahlivo posúdeného zahraničného certifikátu a priložených dokumentov komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu. Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Termíny skúšok pre jednotlivé typy odborných spôsobilostí sú uverejnené na portáli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.