Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Zamestnávateľ je povinný podľa § 30 ods. 1 písm. f) až h) zákona č. 355/2007 Z. z.:

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu u: 

 • fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie
  • na výkon prác zaradených do kategórie 3 a 4, alebo
  • ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis 
 • zamestnanca
  • ktorý vykonáva prácu zaradenú do kategórie 3 a 4,
  • ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,
  • pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
  • ktorý vykonáva prácu zaradenú do kategórie 2, 3, 4,  ak túto prácu nevykonával viac ako 6 mesiacov zo zdravotných dôvodov.

Zamestnávateľ je povinný predložiť lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci; v zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, osobné číslo, ak bolo pridelené, názov pracoviska, profesia, pracovné zaradenie, dĺžka expozície pri práci v rokoch alebo v mesiacoch u aktuálneho zamestnávateľa, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený, a výsledky posúdenia zdravotného rizika s uvedením kategórií prác osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia; uvedené sa primerane vzťahuje na aj iné fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie.

Zamestnávateľ je povinný uchovávať lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu ak nie je ustanovené inak

 1. 10 rokov od skončenia práce zamestnanca, 
 2. 20 rokov od skončenia práce zamestnanca, ktorý vykonával prácu zaradenú do kategórie 3 alebo kategórie 4, 
 3. 40 rokov od skončenia práce zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO) a jednoosobová s.r.o. je povinná zabezpečiť posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu, ak:

 • vykonáva prácu zaradenú do kategórie 3  a 4,
 • zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis.