Práce, vyžadujúce zdravotnú spôsobilosť podľa osobitných predpisov

Ak zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie a u zamestnanca (§ 30 ods. 1 písm. f) a § 30e ods. 1 písm. a) bod 3 a  písm. c) bod 2 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Ak zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis, fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby (SZČO) je povinná zabezpečiť posudzovanie svojej zdravotnej spôsobilosti na prácu (§ 30 ods. 6 písm. c) a § 30e ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 355/2007 Z. z.).
 
Príklady osobitných predpisov, na základe ktorých sa vyžaduje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu:

  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
  • nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,
  • nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 
  • a iné.