Podávanie žiadosti o vydanie výpisu z registrov v oblasti radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie výpisu z registrov v oblasti radiačnej ochrany.

Služba je určená pre  fyzickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá má  možnosť požiadať o vydanie výpisu z registrov v oblasti radiačnej ochrany: 

  1. z centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia, 
  2. z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov.

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Vydanie výpisu z centrálneho registra dávok v oblasti radiačnej ochrany je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku ak ide o žiadosť o vydanie výpisu z centrálneho registra osobných dávok pracovníkov. Cena vydania dokladu osobných dávok z centrálneho registra osobných dávok za pracovníka je 10,- eur. Elektronické podanie - 5,00 €.

Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie

Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 

Výpis z registrov v oblasti radiačnej ochrany bude zaslaný do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude rozhodnutie v posudkovej činnosti v oblasti radiačnej ochrany zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Pre vydanie výpisu z registrov v oblasti radiačnej ochrany nie je stanovená zákonná lehota, ale Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spravidla vydá  výpis z registrov v oblasti radiačnej ochrany do 30 dní, pokiaľ sú zo strany žiadateľa splnené všetky zákonné podmienky.