Služby orgánu radiačnej ochrany

Podať žiadosť o záväzné stanovisko v oblasti radiačnej ochrany je možné prostredníctvom elektronických formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu príslušného úradu. V prípade, chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, resp. vrátenie na doplnenie s priložením dokladov v určenom termíne Ak doklady nebudú v termíne doložené, záväzné stanovisko nebude vydané.

Čítať viac...

Doklad o osobných dávkach pracovníka sa vydáva na žiadosť pracovníka (fyzickej osoby) pracujúceho so zdrojmi žiarenia. Doklad je potrebný na pracovisku so zdrojmi žiarenia pri výkone práce v zahraničí.

K vydaniu Dokladu o osobných dávkach pracovníka môžete podať žiadosť prostredníctvom el. formulárov, poštou listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu.

Čítať viac...

Ak som fyzická osoba – podnikateľ, alebo zamestnanec (fyzická osoba), ktorý je poverený vykonávaním činností v oblasti radiačnej ochrany ako odborný zástupca pre radiačnú ochranu – je potrebné na výkon takejto činnosti získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

K získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti môžete podať žiadosť prostredníctvom el. formulárov, poštou listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu. K určitým žiadostiam o vydanie osvedčenia na odbornú spôsobilosť bude nutné priloženie príloh.

Čítať viac...

Ak ste fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba a chcete začať vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu, ktorá musí byť registrovaná (napr. používať zubný rtg prístroj, veterinárny rtg prístroj, celotelový kostný denzitometer,...) ste povinný podať žiadosť k vykonávaniu takejto činnosti na príslušný úrad verejného zdravotníctva.

Ak ste fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba a chcete poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, ktorá musí byť registrovaná (napr. vykonávať rádiologický rozbor vôd, stavebných materiálov, zložiek životného prostredia,...) ste povinný podať žiadosť o registráciu služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podať na príslušný úrad verejného zdravotníctva.

Čítať viac...

Podať žiadosť o posudok v oblasti radiačnej ochrany je možné prostredníctvom elektronických formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu príslušného úradu. Súčasťou podania sú prílohy. V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti budete o tejto skutočnosti upovedomený zaslaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti“ , kde nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky podania odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Čítať viac...

Ak ste právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo fyzická osoba, vykonávajúca činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia týkajúce sa radiačnej ochrany, ste v určených prípadoch povinný predkladať oznámenia.

Čítať viac...

Ak ste fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba a máte v úmysle používať taký zdroj ionizujúceho žiarenia, ktorý patrí do skupiny iba s oznamovacou povinnosťou k činnosti vedúcej k ožiareniu, je potrebné príslušnému RÚVZ v oblasti radiačnej ochrany oznámiť plánovanie Vašej činnosti s takýmto zdrojom.

Čítať viac...