Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov        

Prevádzkovateľ: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
IČO: 00607223
e-mail: uvzsr@uvzsr.sk
tel.: 02 / 49 248 111

Štatutárny zástupca: PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Zodpovedná osoba: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk Tel.: 02 / 49 284 201

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), ako orgán verejného zdravotníctva, pri realizácii úloh a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, získava a následne spracúva Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ÚVZ SR ste dotknutou osobou - osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností úradu ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca ÚVZ SR alebo jemu blízkou osobou.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), s interným riadeným dokumentom SM-37 „Bezpečnostný projekt“ a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre ÚVZ SR zároveň platí osobitný zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s účelmi stanovenými prevádzkovateľom, ktoré sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach. V záznamoch je zoznam osobných údajov, ktoré sa v danom informačnom systéme spracúvajú, právny základ spracúvania, lehota na vymazanie. Sú v nich popísané spracovateľské operácie, ktoré sa s osobnými údajmi vykonávajú (poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie, prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie) a príjemcovia osobných údajov,  všetko s uvedením právneho základu týchto operácií.

Vaše osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré sú na túto činnosť preškolené. Spracúvajú ich na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s SM-37 „Bezpečnostný projekt“ prevádzkovateľa a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Po skončení účelu spracúvania sú osobné údaje vymazané z programových aplikácií a z elektronických médií. Dokumenty v písomnej forme, ktoré obsahujú osobné údaje sa likvidujú skartovaním, s výnimkou tých dokumentov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov a archivujú sa.

Na archiváciu sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom MZ SR, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zásady uchovávania dokumentov na ÚVZ SR, vychádzajúce z uvedených predpisov a sú popísané v internom riadenom dokumente ÚVZ SR PO-04 „Registratúrny poriadok a registratúrny plán“.

 

Vaše práva ako dotknutej osoby

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na ÚVZ SR. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali do jeho odvolania.
 • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máte ako dotknutá osoba právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov . Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Zoznam informačných systémov, spracovávajúcich osobné údaje

(tabuľka)

 

Ďalšie informácie k spracúvaniu osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s ochorením COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky  sa riadi platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú problematiku ochrany a spracovania osobných údajov, a to najmä nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.).
ÚVZ SR zároveň pri svojich činnostiach postupuje podľa § 60 a) až 60 e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Za účelom vedenia dokumentácie potrebnej pri odberoch, skúškach a meraniach vzoriek fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2 je vedený na ÚVZ SR „Informačný systém fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2“. Záznam o spracovateľskej činnosti na tento IS (pdf)
 2. Informačná povinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k informačnému systému Moje ezdravie (pdf). Záznam o spracovateľskej činnosti na IS Moje ezdravie (pdf)
 3. Informácia k spracovaniu osobných údajov v súvislosti s očkovaním COVID-19 (pdf)
 4. Zmluva o spracúvaní osobných údajov zo dňa 23.12.2021 medzi ÚVZ SR a NCZI (pdf)

 

Vedecké projekty o COVID-19         

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ:  Úrad verejného zdravotníctva Slovenské republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
IČO: 00 607 223
e-mail: uvzsr@uvzsr.sk
tel.: 02 / 49 248 111

Zodpovedná osoba: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk Tel.: 02 / 49 284 201

V rámci spolupráce s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave môžu byť poskytnuté osobné údaje v súvislosti s výskumnými projektami:

 • APVV - PP-COVID-20-0102: Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie,
 • COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome.

 

Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť poskytnuté za účelom účasti fyzických osôb, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19

 • v projekte APVV - PP-COVID-20-0102: Analýza dynamiky šírenia Covid-19 v Slovenskej republike prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie a jeho realizácii s cieľom získať poznatky o protilátkach a bunkovej imunite voči ochoreniu COVID-19,
 • v projekte COVID-19 Pregnancy & Maternal Outcome s cieľom zistenia priebehu prenatálnej a peripartálnej starostlivosti u žien, ktoré kedykoľvek počas tehotnosti boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19.


Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnosť z dôvodov verejného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 2 písm. j) Zákona o ochrane osobných údajov, v spojitosti s nevyhnutnosťou na účely vedeckého výskumu podľa článku 9 ods. 2 písm. j) GDPR, resp. § 16 ods. 2 písm. k) Zákona o ochrane osobných údajov, pričom verejný záujem spočíva v

 • ochrane verejného zdravia a v analýze dynamiky šírenia ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike s cieľom podporiť strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie COVID-19,
 • rozšírení poznatkov v oblasti ochrany zdravia, prevencie, liečby a starostlivosti spojenej s ochorením COVID-19 za účelom ochrany zdravia ľudí.


Rozsah spracúvaných osobných údajov:
Meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, email (ak je uvedený)


Okruh dotknutých osôb:
Fyzické osoby, ktoré boli pozitívne testované na ochorenie COVID-19


Doba uchovávania:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uchováva osobné údaje počas doby nevyhnutnej pre plnenie úloh prevádzkovateľa v súlade s osobitným predpisom a opatrení pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

K cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza a nedochádza ani k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.


Vaše práva ako dotknutej osoby, najmä:
V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a  informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na  doplnenie neúplných osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, v odôvodnených prípadoch právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov. Ak sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené Vaše práva chránené GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek kontaktovať aj zodpovednú osobu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:  zodpovedna.osoba@uvzsr.sk.

Svoje práva si môžete uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedených v úvode tejto informačnej povinnosti.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nielen v súvislosti s ochorením COVID-19, nájdete v časti Ochrana osobných údajov na webovom sídle www.uvzsr.sk.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového 
záznamu bezpečnostného kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa)      
 

Prevádzkovateľ kamerového systému: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“)
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
IČO: 00607223
e-mail: uvzsr@uvzsr.sk
tel.:02 / 49 284 111

Štatutárny zástupca: PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Zodpovedná osoba: zodpovedna.osoba@uvzsr.sk Tel.: 02 / 49 284 201

 

Účel spracúvania osobných údajov na získanom obrazovom zázname:

Získavanie kamerových záznamov je oprávneným záujmom ÚVZ SR za účelom bezpečnosti a ochrany majetku ÚVZ SR, ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia dotknutých osôb a samotných dotknutých osôb (zamestnanci a návštevníci ÚVZ SR, náhodní okoloidúci), ktoré sa pohybujú v priestoroch, prístupných verejnosti, v okolí ÚVZ SR, odhaľovania kriminality v priestoroch ÚVZ SR a v  priestoroch  priľahlých k ÚVZ SR.


Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - GDPR – General Data Protection Regulation (čl. 6 ods. 1 písm.  f)

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona)

 • Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov


Prístup k získaným záznamom z bezpečnostných kamerových systémov

Prístup k obrazovým záznamom z bezpečnostných kamerových systémov  majú len preškolené a poučené osoby, ktoré sú poverené na túto činnosť hlavným hygienikom SR, a zamestnanci organizácie, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov ÚVZ SR.

Aktuálny video záznam môžu sledovať len zamestnankyne recepcie, prípadne zamestnanci organizácie na ochranu priestorov, prístup k uloženým obrazovým záznamom nemajú. 

Poverenou osobou s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu je vedúci sekcie financovania, rozpočtu a prevádzky ÚVZ SR.


Povinnosť mlčanlivosti

Prevádzkovateľ a zamestnanci, poverení spracúvaním obrazového záznamu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou bezpečnostného kamerového systému. Osobné údaje, takto získané, nesmú poskytnúť, zverejniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, oprava, servis) prídu do styku s osobnými údajmi, získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie, alebo po skončení štátnozamestnaneckého / pracovného pomeru uvedených osôb.

Povinnosť mlčanlivosti zaniká len, ak  je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a v právnych veciach.


Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje na obrazovom zázname z bezpečnostných kamier sa poskytujú príslušníkom Policajného zboru SR,  organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu priestorov ÚVZR SR, orgánom činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní v súlade s ustanoveniami zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Záznam sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu záznamu – dátum, časové rozpätie, priestorové určenie.

Všetky úkony, spojené s poskytovaním obrazového záznamu z bezpečnostných kamier, môže vykonávať len hlavným hygienikom SR poverená osoba s právom prístupu k uloženému obrazovému záznamu, ktorou je vedúci sekcie financovania, rozpočtu a prevádzky ÚVZ SR.


Uchovávanie a likvidácia záznamov z bezpečnostných kamerových systémov:

Záznamy z bezpečnostného kamerového systému sa ukladajú na serveri, ktorý je na túto činnosť určený.

Ak záznam z bezpečnostného kamerového systému nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, je automaticky zlikvidovaný premazaním najneskôr v lehote 5 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Výnimku tvoria záznamy, ktoré budú slúžiť ako dôkazný materiál v trestnom alebo priestupkovom konaní. 


Práva dotknutej osoby

Každá osoba,  ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme,  má právo požadovať túto nahrávku na základe písomnej žiadosti, adresovanej prevádzkovateľovi, ktorá obsahuje špecifikáciu požadovaného záznamu (dátum, časové rozpätie, priestorové určenie). Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť záznam do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak sú v záznamoch viditeľné iné osoby, je potrebné záznam upraviť, napr. rozotretím.

Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvaním jej osobných údajov dochádza k porušovaniu jej práv ako dotknutej osoby, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.