Svetové dni

 1. Svetový deň boja proti rakovine - 4. február
 2. Svetový deň obezity – 4. marec
 3. Svetový deň vody - 22. marec 
 4. Svetový deň zdravia – 7. apríl 
 5. Svetový imunizačný týždeň / Európsky imunizačný týždeň 22. – 30. apríl
 6. Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 28. apríl 2022
 7.  Svetový deň hygieny rúk - 5. máj 
 8. Svetový deň „Pohybom k zdraviu“ – 10. máj
 9. 17. máj - Svetový deň hypertenzie 2022
 10. Svetový deň bez tabaku – 31.máj
 11. Svetový deň utečencov - 20. jún 
 12. Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi - 26. jún 
 13. Svetový deň hepatitídy - 28. júl
 14. Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september 
 15. Svetový deň boja proti besnote - 28. september
 16. Svetový deň srdca – 29. september
 17. Medzinárodný deň starších – 1. október
 18. Deň duševného zdravia - 10. október
 19. Svetový deň potravín (Svetový deň výživy) – 16. október
 20. Svetový deň osteoporózy – 20. október
 21. Svetový deň diabetu – 14.november
 22. Svetový deň boja proti AIDS - 1. december 2021