Register - (ROCAS) činností vedúce k ožiareniu a služby dôležité z hľadiska radiačnej ochrany