Podávanie žiadostí o vydávanie stanovísk, odborných posudkov na úseku verejného zdravotníctva

Služba je určená pre  právnickú osobu, fyzickú osobu-podnikateľa a fyzickú osobu, ktorá má vzhľadom na predmet posúdenia povinnosť požiadať o vydanie záväzného stanoviska alebo vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby.

Vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby vydáva príslušný úrad verejného zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby.

Záväzné stanoviská:

  • návrhu na posúdenie strategických dokumentov, činností a žiadostí podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie alebo zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
  • návrhu územného plánu, ak sa konanie týka stavieb, ktoré ovplyvňujú zdravé životné podmienky alebo pracovné podmienky podľa piatej časti zákona, 
  • návrhu na územné konanie, ak sa konanie týka stavieb, ktoré ovplyvňujú zdravé životné podmienky alebo pracovné podmienky podľa piatej časti zákona,
  • návrhu na kolaudáciu stavieb, ktoré ovplyvňujú zdravé životné podmienky alebo pracovné podmienky podľa piatej časti zákona
  • návrhu na zmenu v užívaní stavieb, ktoré ovplyvňujú zdravé životné podmienky alebo pracovné podmienky podľa piatej časti zákona
  • návrhom na ochranné pásme vodárenských zdrojov

Vyjadrenia:

  • vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby
     

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Spôsob podania oznámenia:

K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska alebo vyjadrenia je potrebné doložiť príslušné dokumenty. Konkrétne prílohy sú upresnené v jednotlivých agendách.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku 50,- eur. V prípade vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby nie je služba spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

V prípade elektronického podania je sadzba poplatku 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka.

Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy. Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Záväzné stanovisko alebo vyjadrenie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade vydania nesúhlasného záväzného stanoviska nie je možné odvolanie sa proti takémuto záväznému stanovisku. 

Podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ak námietky účastníkov konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení, stavebný úrad si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu.

Vykonávať činnosti v oblasti verejného zdravia je možné len s vydaným súhlasným záväzným stanoviskom alebo vyjadrením. Neplnenie alebo porušenie povinnosti v oblasti verejného zdravia je spojené so sankciami.