Podávanie žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia v rámci posudkovej činnosti podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úseku verejného zdravotníctva alebo o vydanie oprávnenia. 

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá má možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia alebo oprávnenia.

Rozhodnutie vydáva príslušný úrad verejného zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo oprávnenia.

Rozhodnutia:

a) o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody, 
b) o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín, 
c) o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia, 
d) o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s akútne toxickými látkami a zmesami zaradenými do triedy a kategórie nebezpečnosti akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s  výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,
e) o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku
f) o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,  o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, 
g) o výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, 
h) o manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, 
i) o výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania, 

Oprávnenia:

j) vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
k) vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.

Súvisiace služby k podávaniu žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva:

a) Vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu
b) Odvolanie voči rozhodnutiu správneho orgánu
 

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Vykonávať činnosti, ktoré sú podmienené vydaním rozhodnutia alebo oprávnenia, je možné iba s vydaným súhlasným rozhodnutím alebo vydaným oprávnením príslušného úradu verejného zdravotníctva.

K žiadosti o vydanie rozhodnutia je potrebné doložiť prílohy. Konkrétne typy príloh sú špecifikované v rámci detailného popisu pri jednotlivých typoch žiadostí o vydanie rozhodnutia.

V prípade, chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Spôsob podania:

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €.

Výsledkom konania je vydanie  rozhodnutia, ktoré Vám bude doručené do 30 dní najneskôr však do 60 dní.

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Vykonávať uvedené činnosti spojené s vydaním rozhodnutia alebo oprávnenia je možné až po kladnom posúdení orgánu verejného zdravotníctva.

Ak začnete vykonávať činnosti spojené s vydaním rozhodnutia alebo oprávnenia  bez právoplatne vydaného súhlasného rozhodnutia alebo vydaného oprávnenia príslušného úradu verejného zdravotníctva bude Vám udelená pokuta.