Oznámenie závažného nežiaduceho účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom

Prostredníctvom tejto služby má oznamovateľ možnosť/povinnosť nahlásiť závažný nežiaduci účinok spôsobený  použitím kozmetického výrobku  na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Služba je určená  pre fyzickú osobu (spotrebiteľ, zdravotnícky pracovník, iný), ktorá je oznamovateľom  závažného nežiaduceho účinku spôsobeného  kozmetickým výrobkom. 

Služba je určená aj pre hospodárske subjekty (zodpovedná osoba, distribútor kozmetických výrobkov), ktoré majú povinnosť bezodkladne oznamovať orgánu (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) informácie o závažnom nežiaducom účinku spôsobenom kozmetickým výrobkom.

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Podať oznámenie o závažnom nežiaducom účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom je možné prostredníctvom elektronických formulárov, listinne, prípadne oznámenie osobne doručiť do podateľne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Oznámenie od fyzickej osoby:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamená oznámenie o závažnom nežiaducom účinku spôsobenom  použitím kozmetického výrobku na základe podania, ktoré je podané formou vyplneného formulára.

Oznámenie od hospodárskeho subjektu:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamená oznámenie o závažnom nežiaducom účinku spôsobenom  kozmetickým výrobkom, ktoré zašle hospodársky subjekt formou vyplneného formulára. 

V prípade, ak ide o prvé oznámenie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaznamená oznámenie závažného nežiaduceho účinku spôsobenom kozmetickým výrobkom  na základe podania. 

K podaniu je vhodné priložiť napr. fotografiu kozmetického výrobku, fotografiu poškodenia, zoznam iných kozmetických výrobkov súčasne použitých v čase vzniku závažnej nežiaducej reakcie alebo poškodenia. 

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. 

Pre vydanie vyjadrenia k oznámeniu  o závažnom nežiaducom účinku spôsobeného  kozmetickým výrobkom nie je stanovená zákonná lehota.

Pre fyzickú osobu:

Výsledkom je vydanie vyjadrenia k oznámeniu závažného nežiaduceho účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom.
Vyjadrenie vychádza z prešetrenia  kozmetického výrobku a zisteného skutočného stavu veci. 

Vyjadrenie o prešetrení kozmetického výrobku, na ktorý bolo podané oznámenie o  závažnom nežiaducom účinku spôsobeného kozmetickým výrobkom bude zaslané do elektronickej schránky oznamovateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude vyjadrenia zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Pre hospodársky subjekt:

Vloženie príslušných informácií do systému, ktorý na tento účel zriadila Európska komisia – systém IC SMS (The internet-supported information and communication system for the pan-European market surveillance), prostredníctvom ktorého budú informované o týchto skutočnostiach aj iné kontrolné orgány v EÚ.

Zaslanie informácie pre hospodársky subjekt o obdržaní oznámenia a vložení potrebných informácií cez systém IC SMS.