Plnenie oznamovacích povinností na úseku verejného zdravotníctva

Prostredníctvom tejto služby má predkladateľ (žiadateľ) povinnosť podať oznámenie podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úseku verejného zdravotníctva. 

Služba je určená pre právnickú osobu alebo  fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá  má  v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia.

Povinnosť podať oznámenie  vyplývajúce z legislatívy je v prípade, ak vykonávate uvedené činnosti v oblasti verejného zdravia:

 1. Oznámenie organizovania hromadného podujatia spojeného s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia 
 2. Oznámenie o umiestnení celkovej náhrady stravy na účely regulácie hmotnosti na trh v SR
 3. Oznámenie o umiestnení potraviny na osobitné lekárske účely na trh v SR
 4. Oznámenie o umiestnení  počiatočnej dojčenskej výživy na trh v SR
 5. Oznámenie o umiestnení   následnej dojčenskej výživy na trh v SR
 6. Oznámenie o umiestnení výživového doplnku na trh v SR,
 7. Predkladanie výsledkov kontroly kvality vody na kúpanie
 8. Predkladanie výsledkov kontroly kvality pitnej vody
 9. Oznámenie o prekročení najvyššej medznej hodnoty ukazovateľa kvality pitnej vody
 10. Oznámenie o prekročení  medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody na kúpanie
 11. Oznámenie o incidente
 12. Oznámenie o zmene vo vodárenskej úprave pitnej vody
 13. Oznámenie o oslobodení od povinnosti vypracovať manažment rizík zásobovania pitnou vodou 
 14. Oznámenie o  zmene miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania
 15. Oznámenie o  nedodržaní odporúčanej hodnoty látky alebo zlúčeniny zo zoznamu sledovaných látok alebo zlúčenín 
 16. Oznámenie odstraňovania azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
 17. Ohlasovanie vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2
 18. Oznámenie zmien v oprávnení na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1,2,3 alebo 4
 19. Oznámenie dovozu potravín z tretích krajín
 20. Oznámenie o konaní zotavovacieho podujatia pre deti a mládež 
   

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím podnikateľskej činnosti alebo v jej priebehu splniť si v termínoch stanovených zákonom oznamovaciu povinnosť podaním príslušného oznámenia/ohlásenia. Neplnenie alebo porušenie povinnosti v oblasti verejného zdravia je spojené so sankciami.

Konkrétne podmienky sú špecificky popísané v jednotlivých agendách.

Spôsob podania oznámenia:

K žiadosti o vydanie rozhodnutia  je potrebné doložiť príslušné dokumenty. Viac informácií k prílohám nájdete pri jednotlivých agendách.

Oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravin, ktoré sa umiestňujú na trh je spojené s poplatkom 30,- eur / 1 výživový doplnok. Ostatné služby nie sú spojené s povinnosťou platby.

V prípade elektronického podania je sadzba poplatku 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka.

 

Výsledkom je obdržanie úradného listu o potvrdení splnenia oznamovacej povinnosti.