Podávanie oznámení o začatí prevádzky na úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť splnenia písomnej oznamovacej povinnosti o začatí prevádzky priestorov voči príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

Pre začiatok prevádzky niektorých priestorov na podnikateľskú činnosť je potrebné súhlasné rozhodnutie príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Pri niektorých typoch prevádzok stačí, ak prevádzkovateľ príslušnému úradu verejného zdravotníctva začiatok činnosti písomné oznámi. Oznamovaciu povinnosť si musí prevádzkovateľ splniť najneskôr v deň začatia činnosti a vzťahuje sa len na nasledovné vybrané typy prevádzok:

 • priestory, na ktoré už bolo vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky, pri zmene prevádzkovateľa a nedochádza k zmene podmienok prevádzky,
 • ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, (denné stacionáre) a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou (ambulantná, denná, terénna forma),
 • telovýchovno – športové zariadenia,
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, manikúra...),
 • prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a iné zariadenia s ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
 • administratívne priestory,
 • priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín, ktoré môžeme tiež nazvať obchodné prevádzky

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa vyššie uvedených prevádzok, kedy je možné začať prevádzku priestorov iba na základe písomného oznámenia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, teda vzťahuje sa na proces oznámenia. Následné prevádzkovanie podlieha príslušným právnym predpisom.
 

Prejsť na elektronickú službu

Informácie o službe

Všeobecné informácie

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sú povinné podať Oznámenie o začatí prevádzky najneskôr v deň začatia vykonávania činnosti príslušnému úradu verejného zdravotníctva.

Oznámenie o začatí prevádzky priestorov obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 2. presná adresa priestorov/zariadenia
 3. názov prevádzky
 4. špecifikácia činnosti v priestoroch prevádzky 
 5. dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky
 6. prevádzkový poriadok, ak ide o oznámenie o začatí prevádzky priestorov ubytovacieho zariadenia, telovýchovno-športového zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia spoločného stravovania

Ak sa v oznamovanej prevádzke vyskytuje expozícia faktorom práce a pracovného prostredia, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie (hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické pole, ultrafialové žiarenie, infračervené žiarenie, laserové žiarenie, intenzívne pulzné svetlo, záťaž teplom, záťaž chladom, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, fyzická záťaž pri práci, psychická pracovná záťaž, zvýšený tlak vzduchu), prevádzkovateľ je povinný podľa § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou posúdiť zdravotné riziko a vypracovať posudok o riziku.

Spôsob podania oznámenia:

Súčasťou podania je vypracovaný prevádzkový poriadok ak to vyžaduje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda ak ide o oznámenie o začatí prevádzky priestorov ubytovacieho zariadenia, telovýchovno-športového zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia spoločného stravovania. 

Oznámenie nie je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Po oznámení je možné vykonávať činnosť v prevádzke bez nutnosti bezodkladného výkonu kontroly zo strany príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Úrad potvrdí splnenie Vašej oznamovacej povinnosti.

Každý prevádzkovateľ vyššie uvedených typov prevádzok je povinný podať pred začatím prevádzky priestorov písomné oznámenie o začatí prevádzky priestorov a to najneskôr v deň začatia vykonávania činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrola je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany prevádzkovateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné preukázať, že v prevádzke sú dodržiavané požiadavky podľa príslušných predpisov.