Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o voľnom predaji alebo správnej výrobnej praxi kozmetického výrobku

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie osvedčenia o voľnom predaji kozmetického výrobku do tretích krajín.

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá žiada o vydanie osvedčenia o voľnom predaji kozmetického výrobku do tretích krajín alebo osvedčenia o dodržaní požiadaviek na správnu výrobnú prax pri výrobe kozmetického výrobku.

Prejsť na elektronickú službu

Všeobecné informácie

Podať žiadosť o vydanie osvedčenia o voľnom predaji kozmetického výrobku do tretích krajín je možné prostredníctvom elektronických formulárov, listinne, prípadne oznámenie osobne doručiť o podateľne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

K žiadosti o vydanie osvedčenia o voľnom predaji kozmetického výrobku do tretích krajín alebo osvedčenia o dodržaní požiadaviek na správnu výrobnú prax pri výrobe kozmetického výrobku je potrebné doložiť príslušné dokumenty.

V prípade, chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, bude žiadateľ o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“. Ak nebudú nedostatky v stanovenej lehote odstránené, osvedčenie o voľnom predaji kozmetického výrobku do tretích krajín nebude vydané.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Správne poplatky za služby sú v súlade so zákonom o správnych poplatkoch. 

Elektronické podanie  - 25,00 €

Spôsob úhrady správneho poplatku:

  • vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
    • priamo v elektronickej službe
    • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za  operáciu) 
    • zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR  (hotovostne alebo platobnou kartou)
  • potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte

V prípade neuhradenia správneho poplatku nie je možné vydanie osvedčenia o voľnom predaji kozmetického výrobku do tretích krajín.

Osvedčenie o voľnom predaji kozmetického výrobku do tretích krajín vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie osvedčenia o voľnom predaji kozmetického výrobku do tretích krajín.

Osvedčenia o voľnom predaji kozmetického výrobku do  tretích krajín alebo správnej výrobnej praxi kozmetického výrobku budú zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty alebo je možné si ich prevziať osobne na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.