Pitná voda – jej úprava, rozsah a početnosť ukazovateľov kvality vody, výnimky na použitie


Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ - dodávateľ pitnej vody a chcete znížiť rozsah monitorovania alebo početnosť monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania máte možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o výnimku v prípade, že voda dlhodobo vykazuje rovnaké parametre kvality.

Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ - dodávateľ pitnej vody a chcete požiadať o výnimku na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody máte možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia v prípade, že voda vo verejnom vodovode dlhodobejšie prekračuje vo vybratých ukazovateľoch uvedených vo vyhláške povolené limity do doby, kým nenastane náprava v podobe inej úpravy pitnej vody, prípadne nahradením iného zdroja pitnej vody.

Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ a chcete podať návrh na vodárenskú úpravu pitnej vody, máte možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia, ktoré sa týka akejkoľvek úpravy pitnej vody. O vydanie rozhodnutia môžete požiadať prostredníctvom el. formulárov, listinne, prípadne osobne doručiť na podateľňu úradu.

V prípade, chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Pre listinné podanie 50,00 € a v prípade elektronického podania 25,00 €.

Výsledkom konania je vydanie súhlasného rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, ktoré Vám bude doručené do 30 dní najneskôr však do 60 dní.

Rozhodnutie bude zaslané do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el.schránky na doručovanie, bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade vydania nesúhlasného rozhodnutia je možné odvolanie. sa proti takémuto rozhodnutiu.

Vykonávať uvedené činnosti spojené s vydaním rozhodnutia je možné až po kladnom posúdení orgánu verejného zdravotníctva Ak začnete vykonávať činnosti spojené s vydaním rozhodnutia o úprave vody, rozsahu a početnosti ukazovateľov kvality vody, výnimky na použitie bez súhlasného rozhodnutia príslušného úradu verejného zdravotníctva bude Vám udelená pokuta.