Plnenie oznamovacích povinností


Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vykonávajúca činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ste v určených prípadoch povinný predkladať oznámenia.

Povinnosť podať oznámenie vyplývajúce z legislatívy je v prípade, ak vykonávate uvedené činnosti v oblasti zdravia

  1. Oznámenie o prekročení limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody
  2. Predkladanie prevádzkového poriadku alebo návrhu na jeho zmenu
  3. Predkladanie programu monitorovania kvality pitnej vody a jeho zmeny
  4. Predkladanie výsledkov kontroly kvality vody v prírodnom kúpalisku alebo umelom kúpalisku
  5. Predkladanie výsledkov monitorovania kvality pitnej vody
  6. Plnenie oznamovacích povinnosti pre ambulantný predaj pokrmov rýchleho občerstvenia a nápojov
  7. Plnenie oznamovacích povinnosti pre výživové doplnky a nové potraviny
  8. Plnenie oznamovacích povinností pre kozmetické výrobky

Oznámenie  môžete podať prostredníctvom el. formulárov, listinne,  prípadne osobne doručiť  na podateľňu úradu. Súčasťou oznámenia sú povinné prílohy.

Ak nie je zaslané oznámenie pre vymenované činnosti v oblasti zdravia bude Vám udelená pokuta.